Achtergrond 3
home / agenda / Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

14 december 2017

tijd:

09:00 tm 12:00

locatie:

Landgoed Vrederust in Halsteren

 1. ‘Kijken door een traumabril’.
  Klachten bij kinderen en jongeren die voortkomen uit traumatische gebeurtenissen worden steeds vaker onderkend en met succes behandeld. Veel kinderen in de jeugdhulpverlening en GGZ, maar ook volwassenen laten problemen zien die samenhangen met beschadigende ervaringen in de vroege kinderjaren. Toch wordt vaak geen of pas laat traumabehandeling ingezet, met nadelige gevolgen en verkeerde diagnoses. Trauma gerelateerde klachten houden onnodig lang aan en geven risico op stagnatie in de ontwikkeling en psychopathologie op latere leeftijd.
  Moeten alle kinderen nu standaard gescreend worden op trauma’s? In dit referaat wil ik vooral hulpverleners laten kijken door een traumabril. Zijn er beschadigende ervaringen en in hoeverre is er een verband met de huidige klachten? Indien er trauma gerelateerde klachten zijn verdient het aanbeveling effectieve traumabehandeling zoals EMDR/CGT (schrijftherapie) in te zetten. Hoe kun je traumatische klachten herkennen en diagnosticeren in verschillende leeftijdsfasen? Hoe wordt traumagerichte behandeling ingezet in het werken met gezinnen, zoals we bij de Jeugd GGZ doen?
 2. ‘Generatie Z, de wereld binnen handbereik’.
  Move over! Het is tijd voor de next generation. Of beter gezegd, voor de ‘net’generation.
  De jongeren geboren tussen 1995 en 2010 nemen inmiddels volop deel aan de maatschappij en als vanzelfsprekend zien wij hen ook binnen de psychiatrie. Wat betekent het om tot deze generatie te behoren en wat is het verschil tussen hen en voorgaande generaties? Tot welke generatie behoren hun ouders eigenlijk en welke invloed heeft dit op de opvoeding van de jongeren?
  “De jongeren van tegenwoordig zijn verwend en kunnen het dagelijks leven niet meer aan. Dit is dan ook de reden dat we hen toenemend zullen zien in de psychiatrie.” Een terechte opmerking of liggen de feiten toch anders.
  Hoe is het om te zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk maar ook in tijden van economische crisis? Een tijd waarin wordt gevlogd, alles wordt opgenomen (ook in de behandelkamer??) en grenzen vervagen. Een tijd waarin wereldwijde informatie slechts een paar klikken weg is, met nieuwe technologieën die leiden tot ongekende mogelijkheden.
  Een luxe of extra druk en hoge verwachtingen?
  Wat zien we van deze jongeren in de praktijk? Om bij hen aan te kunnen sluiten is het belangrijk om hen en hun wereld te begrijpen. Kunnen we de uitdagingen in de behandeling  waar ze ons voor stellen ook in dit kader plaatsen of is er eigenlijk maar weinig veranderd ten opzichte van de eerdere generaties…
 3. ‘Laten we het in het midden houden…’
  Door veranderingen in de maatschappij, de normen in de maatschappij, overheidsbeleid is er een verschuiving gaande naar vraag-gestuurde behandelingen in plaats van aanbod-gestuurd binnen de GGZ. De vraag van de cliënt/patiënt is leidend en de WGBO vereist dat de therapeut verschillende behandelopties moet voorleggen met alle voor- en nadelen van een behandeling. Door de opleiding Integratieve psychotherapie heb ik verschillende behandelvormen samengebracht. Als therapeut kon ik niet meer in splendid isolation louter gebruik maken van enkele theorieën en ervaringen als gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam binnen de infant mental health. Maar wat is integratieve psychotherapie? Wat betekent deze integratie van theorieën voor de relatie met een cliënt? Wat zijn de werkzame factoren? Dit referaat gaat over de integratie van de theorieën en over het effect hiervan op de relatie met de cliënt, en op de cliënt zelf. Welke ingangen voor behandeling er zijn bij een cliënt die je in de behandelkamer hebt. De cliënt die gefixeerd is geraakt in een bepaald “oplossing” die is ontstaan vanuit een trauma, een verwaarloosde of verwarrende periode/episode. Maar ook hoe belangrijk binnen het integratief werken het ontwikkelingsgerichte is, het werken binnen de therapeutische relatie is, en het bevorderen van groei en herstel is, wat mij terugbrengt bij het gedachtengoed van infant mental health DIR-model: Developmental, Individual difference, Relationshipbased.

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 november 2017

  20 november 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling
 • Capita Verslaving

  20 november 2017, Congrescentrum De Werelt te Lunteren
  In behandeling

  Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en bij mannen en vrouwen. Die inherente verschillen hebben consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze potentiële patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

  Leerdoel

  Het doel van deze nascholing is om op basis van de meest recente inzichten mbt de etiologische diversiteit van een aantal specifieke risicogroepen met verslavingsproblematiek, de deelnemende professionals op de hoogte te brengen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij deze mensen opdat e.e.a adquaat kan worden ingezet in de eigen dagelijkse praktijkvoering

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)

  23 november 2017, Zaalverhuur 7 te Utrecht

  Sinds 1990 is het Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) het belangrijkste nationale platform voor de presentatie van onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs en naar ander gedrag met een verslavingsrisico. Resultaten van lopend en recent afgesloten onderzoek worden gepresenteerd. Het FADO is er in de eerste plaats voor en door onderzoekers, maar zeker ook voor praktijkmensen en beleidsmakers.

  Op 23 november 2017 wordt het FADO voor de 27ste keer georganiseerd door het Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

  07 december 2017, Van der Valk Hotel Apeldoorn
  In behandeling

  Intensive Home Treatment (IHT) is een model voor intensieve psychiatrische crisisbehandeling ter voorkoming of verkorting van opnames in een psychiatrisch ziekenhuis bij patiënten thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen thuis sneller en beter herstellen: therapeutische relaties zijn meer gelijkwaardig, naastbetrokkenen kunnen effectief betrokken worden, sociale problemen kunnen direct worden aangepakt en negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.

  Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland volop in ontwikkeling. Inmiddels werken veel ggz instellingen met IHT-team.

  Dit symposium staat in het teken van de resultaten van vijf jaar IHT in Nederland en de samenwerking met het netwerk, die cruciaal is voor een effectieve behandeling van patiënten. Doel van het symposium is de verschillende aspecten en succesfactoren van IHT beter te leren kennen en toepassen, aan de hand van workshops, inbreng van (ervarings)deskundigen en casuïstiek.

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  09 december 2017, Cultuurhuis De Klinker te Winschoten
  Geaccrediteerd

  Het doel van het symposium was in eerste instantie om een uitvoerige presentatie te geven over hepatische encefalopathie. Een ernstige aandoening die ook bij levercirrose kan optreden en die vaak gemist wordt bij onderzoek. Om de presentatie beter kunnen volgen, zijn daar twee presentaties aan toe gevoegd: een overzicht van de anatomie en fysiologie van de lever en een presentatie over het beoordelen van bloedonderzoek. Om de dag gevarieerd te houden, zijn er nog twee extra presentaties: een wetenschappelijk overzicht van baclofen, als behandeling bij alcoholafhankelijkheid (ook specifiek bij levercirrose) en een opfriscollege over lichamelijk onderzoek van de buik. Al om al een zeer gevarieerd programma, met een berg aan nuttige informatie. 5 van de 6 presentaties worden gegeven door verslavingsartsen en er is ruimte voor discussies of inhoudelijke aanvullingen.

  Het symposium dat plaatsvond op 11-11, had zeer lovende evaluaties.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  In behandeling

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd