Achtergrond 4
home / agenda / Cursus Regiebehandelaar

Cursus Regiebehandelaar

01 april 2019 t/m 23 januari 2019

locatie:

Radboud Universiteit en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Programma

Dag 1 De regiebehandelaar als een knooppunt in een sociaal-organisatorisch interactienetwerk

9.30-17.00 uur inclusief lunch
Arita Schaling, Marc Verbraak, Matthijs Moorkamp

 In deze module wordt de context geschetst waarbinnen de regiebehandelaar functioneert

 • Beleidsvisie vanuit Zorgverzekeringswet en historie
 • Ontwikkeling regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut

Zorgvragen in zowel de specialistische als generalistische GGZ zijn vaak multidisciplinair van aard. De regiebehandelaar is in dit multidisciplinaire proces verantwoordelijk voor de “integraliteit” van het behandelproces (GGZ, 2017). Hij of zij staat hierdoor op het spreekwoordelijke knooppunt tussen zorgprofessionals, zorgverleners, patiënten en familie. Werken op zo’n knooppunt zorgt voor een veelheid aan interacties en een bijbehorende hoge communicatienoodzaak. In deze module zullen we de uitdagingen van de regiebehandelaar benaderen vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief dat gericht is op de zorgcontext. Hierbij kijken we naar de verdeling van werk tussen mensen en hoe individuen in organisaties beter in staat gesteld worden om hun werk op een slagvaardige manier uit te voeren.

In drie delen, zal in deze module worden gewerkt aan het creëren van een beter begrip van de uitdagingen waarmee regiebehandelaars worden geconfronteerd en het verkennen van mogelijkheden voor veranderingen. Uitgangspunt hierbij is dat veel uitdagingen op het gebied van communicatie, samenwerking, vernieuwing en het opereren met zo min mogelijk fouten niet los gezien kunnen worden van de organisatiecontext waarin wordt gewerkt. Beter begrip van de opbouw van deze organisatiecontext en het effect daarvan op het sociale interactiepatroon schijnt hierdoor niet alleen een ander licht op de uitdagingen zelf maar ook op mogelijkheden voor verandering. De module rijkt hierdoor een integraal perspectief aan waarmee nieuwe veranderingen voor de werkpraktijk tot stand zouden kunnen komen.

Deze module wordt verzorgd door de Radboud Management Academy en word voorafgegaan door een introductie van GZ- hoofdopleider prof. dr. Marc Verbraak. Hij zal de leergang openen met het neerzetten van de kaders van de leergang, het uiteenzetten van de beleidsvisie vanuit de Zorgverzekeringswet, de historie en de ontwikkeling van de regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut.

Dag 2 (titel per onderdeel)

9.30-21.00 uur inclusief lunch en diner
Inez Zondag (+Trainingsacteur)

Ochtend 9.30 – 12.30 (3 uur)


Communiceren: Effectieve communicatievaardigheden, belang van luisteren, het omgaan met verschillen en voorkomen van misverstanden.

Als regiebehandelaar communiceer je niet alleen met de patiënt, maar tegelijkertijd met collega’s en familie. Heldere communicatie is voor een goede samenwerking cruciaal. In deze module ervaar je welke vaardigheden in elke samenwerkingsrelatie cruciaal zijn. Je bent je bewust van de rol van aannames, interpretaties en lichaamstaal. Je ontdekt hoe communicatiestijlen kunnen verschillen en vergroot je communicatiekracht door daar vervolgens effectief mee om te gaan.

Thema’s:

 • De rol van communicatie in samenwerkingsrelaties.
 • Basisvaardigheden: luisteren, samenvatten en doorvragen bij vasthoudende collega’s.
 • Voorkomen van misverstanden.
 • Omgaan met verschillen in communicatiestijlen van de verschillende betrokken partijen in de patient journey.

Middag 13.30  – 17.30 (4 uur)

Samenwerken: Managen van verwachtingen, aanspreken, aansturen en motiveren, shared decision making.

Naast bewuster en doelgerichter communiceren, is het bovendien van belang om samenwerkingspartners te kunnen aanspreken, aansturen en motiveren. Daarom gaan we in deze module ook aan de slag met beïnvloedingsvaardigheden. Je leert je invloedvaardigheden te ontwikkelen en flexibel in te zetten om in overlegsituaties bepalender te zijn in het proces en transparant te zijn in wat je wil.

Thema’s:

 • Managen van verwachtingen: waarom en hoe?
 • Oefenen met invloedstijlen:
  • Overreden
  • Stellen
  • Overbruggen
  • Inspireren
 • Respectvol feedback geven en ontvangen
 • Het komen tot gedeelde afspraken en het vastleggen van afspraken

 Avond 19.00 – 21.00 (3 uur)

Regisseren: Effectieve regie- en zorgafstemmingsgesprekken, verbindend omgaan met diversiteit

In gesprekken met patiënten en collega’s spelen emoties en diversiteit een grote rol. Hoe ga je als regiebehandelaar om met moeilijke gesprekssituaties, cultuurverschillen, irritaties en gevoelens van onmacht? In deze module staan we nadrukkelijker stil bij de specifieke vaardigheden die je kunt inzetten om elk regiegesprek of zorgafstemmingsgesprek zo optimaal mogelijk te voeren.

Thema’s:

 • Herkennen en erkennen van onderliggende behoeftes en emoties.
 • Vermijden van valkuilen: herhalen, overtuigen, in discussie gaan.
 • Overbruggen van verschillen in cultuur, taal en generaties.
 • Elk gesprek is anders: casuïstiek

Dag 3 Reflectie, intervisie, evaluatie en afsluiting

 12.30 uur-17.00 uur
Arita Schaling

In de slotbijeenkomst heb je in de intervisiesessie de gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen en presenteer je kort de reflectie op je eigen casus: Wat waren je oorspronkelijke leerdoelen? Heb je die behaald? Welke aanvullende kennis en competenties heb je verworven? Wat betekent dat voor hoe je in de toekomst in een dergelijke casus zou handelen? Wat neem je mee naar de dagelijkse praktijk en hoe ga je de nieuwe kennis en vaardigheden inpassen in je werk?

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • VVGN wintercongres “verslaving met psychiatrische comorbiditeit – herkennen en behandelen”

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  Geaccrediteerd
 • Communicatie en interactie in de GGZ

  30 januari 2019, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Als hulpverleners in de gezondheidszorg staan we voor de uitdagende opdracht om effectief om te gaan met cliënten die in onze ogen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het kan hier gaan om gedrag dat we ervaren als grensoverschrijdend, zelfdestructief (zoals zelfbeschadiging en suïcidaliteit), zelfverwaarlozend (slechte zelfzorg), claimend, manipulatief, dreigend of agressief. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren om hierop te reageren, variërend van begripvol en inlevend tot afwijzend en beheersend. Meestal zien we dat het gedrag van de ander ons op de een of andere wijze raakt. Het maakt ons boos, we voelen ons gekwetst, we raken gefrustreerd of het confronteert ons met ons eigen bestaan. Soms worden we juist helemaal niet geraakt en lijkt het net of wij met dit gedrag niets kunnen beginnen. Onze emotionele reacties zijn allesbepalend voor de wijze waarop we ons gedragen ten opzichte van de cliënt. We weten echter vaak niet welke reacties op dat ‘moeilijke gedrag’ de cliënt echt helpen en welke schadelijk zijn. We moeten dat in het werken met de cliënt zien uit te vinden.
  De kwaliteit en effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zijn het resultaat van de alledaagse interacties met de cliënt. Onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van deze relatie in belangrijke mate bepalend is voor de uitkomsten van behandeling en zorg. We herkennen dit in onze dagelijkse praktijk: wanneer het goed gaat in de omgang met de cliënt, ontstaat er meer onderlinge binding en kan er beter aan de behandeldoelen worden gewerkt. Dit draagt bij aan betere resultaten van de behandeling. Wat echter een ‘goede’ omgang is valt moeilijk aan te geven en is afhankelijk van zowel kenmerken van hulpverleners, van cliënten, alsook van de context waarbinnen wordt gewerkt.

  Bovenstaande roept de vraag op of we binnen onze huidige praktijk wel voldoende aandacht geven aan de wijze van interacteren en communiceren met de cliënt. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden, generieke modules en dergelijke. Hiermee is er veel kennis op een overzichtelijke wijze aan het veld beschikbaar gesteld. Maar is de alledaagse kunst van het effectief communiceren en interacteren met de cliënt daarmee niet te veel op achtergrond geraakt?

  Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer de vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren.

  lees meer
 • Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  07 februari 2019, Planetarium, Amsterdam
  In behandeling

  Dit symposium biedt u bij uitstek de gelegenheid om op overzichtelijke wijze over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te worden geïnformeerd. In slechts enkele uren bent u op de hoogte van de bijzonderheden van 2018 op het gebied van de psychiatrie, toegespitst op de Nederlandse praktijk en interdisciplinair van opzet.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Pitstop Training Suïcide

  18 februari 2019, Amsterdam
  In behandeling

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  11 februari 2019 t/m 25 februari 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Programma Werksymposium IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner

  07 maart 2019, Van der Valkhotel Apeldoorn
  In behandeling
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Manhattan Masterclass

  24 maart 2019 t/m 28 maart 2019, New York , USA
  In behandeling

  Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld.

  Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen.

  Deelnemers vergaren kennis over:

  - Psychiatrie en het immuunsysteem
  - Trauma behandelen tijdens slaap
  - Intergenerationale psychiatrie
  - Neuromodulatie

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  In behandeling

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer