Achtergrond 4
home / agenda / Existentie en zingeving in de GGZ

Existentie en zingeving in de GGZ

14 juni 2018

tijd:

09:30 tm 16:30

locatie:

Janskerk Utrecht

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: drs. Alan Ralston, psychiater en filosoof

08.30 – 09.30 uur
Ontvangst en registratie van de bezoekers

09.30 – 09.40 uur
Opening van het congres door de dagvoorzitter drs. Alan Ralston

09.40 – 10.10 uur
Existentiële vragen in de GGZ. Laat je niet bang maken!
Dr. Vincent van Bruggen
GZ-psycholoog/gedragstherapeut, Mindfit. Docent/onderzoeker, vakgroep positieve psychologie en technologie, Universiteit Twente

10.10 – 10.40 uur
Van GGZ-praktijk naar denkbeelden van de humanistiek, en retour
Prof. dr. Arjan Braam
A-opleider psychiatrie Altrecht, psychiater crisisdienst Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht  

10.40 – 10.55 uur    Intermezzo

10.55 – 11.25 uur    Pauze

11.25 – 11.55 uur
Naar de poëtica van de ander. Het begrijpen van een existentiële crisis verhaal
Prof. dr. Anne Goossensen
‘Kwaliteit van zorg’ onderzoeker vanuit zorgethisch perspectief. Bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg / leerstoel Informele zorg en Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

11.55 – 12.25 uur
Bewustzijn als perspectief: een niet-pathologische kijk op psychose
Drs. Arjan Lelivelt, MA
Cognitief psycholoog, geestelijk verzorger, extern onderzoeker UMC Utrecht

12.25 – 13.30 uur    Lunchpauze

13.30 – 13.45 uur    Intermezzo

13.45 – 14.15 uur
Zingeving, spiritualiteit en religie in de psychiatrie: waarom en hoe?
Dr. Rogier Hoenders
Psychiater, onderzoeker en manager inhoudelijke zaken, Centrum integrale psychiatrie
Plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Lentis en voorzitter van het consortium voor integrale zorg en gezondheid

14.15 – 14.45 uur
De noodzaak van een existentiële- en sociale benadering bij dementie en hun naasten
Prof. mr. dr. Anne-Mei The
Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Eigenaar van de Tao of Care

14.45 – 15.15 uur    Pauze

15.15 – 15.45 uur
Schizofrenie, mijn dagelijkse realiteit
Saskia Bos
Auteur van het boek Schizofrenie en bergen beklimmen

15.45 – 16.15 uur
Existentiële dimensie en palliatieve psychiatrie
Prof. dr. Jim van Os
Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht

16.15 – 16.30 uur    Slotbeschouwing door de dagvoorzitter drs. Alan Ralston

16.30 uur             Borrel

DOELGROEP
Hulpverleners, managers en bestuurders werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en aanpalende sectoren.

LOCATIE
Janskerk
Utrecht

KOSTEN
€ 275,00 (* incl. vroegboekkorting), na 15 april € 310,00 p.p.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • ‘Eetstoornissen’ – Het nieuwe Handboek Eetstoornissen

  06 juni 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

  De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.
  Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: preventie en vroegtijdige signalering, e-health, ervaringsdeskundigheid, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

  lees meer
 • 4e landelijke studiedag Drugs

  07 juni 2018, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd
 • VVGN zomercongres 14 juni 2018

  14 juni 2018, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Programma verschijnt binnenkort

  lees meer
 • Refereerochtend 14 juni 2018

  14 juni 2018, Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;

  09.00 – 09.50 uur eerste referaat

  09.50 – 10.40 uur tweede referaat

  10.40 – 11.00 uur Pauze

  11.00 – 11.50 uur derde referaat

  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

  Wilt u uw aanwezigheid per mail melden tot 8 juni bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • Workshop Cultuur en verslavingszorg

  23 juni 2018, MSP Opleidingen Leiden
  Geen accreditatie

  In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënten en medewerkers.
  Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen.

  lees meer
 • Vroegdetectie in de GGZ

  28 juni 2018, Locatie The Student Hotel Den Haag
  In behandeling

  Hoe voorkom je dat je patiënt een psychose ontwikkelt? Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe kan je goed zorgen voor de kinderen van je patiënten? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz van elkaar leren en hoe denken gemeenten en zorgverzekeraars over deze aanpak? Deze vragen worden in het symposium vanuit verschillende kanten, onderzoek en zorg, belicht.

  Het symposium richt zich op twee ontwikkellijnen in de ggz:
  •Vroegdetectie van psychiatrische stoornissen
  •Aandacht voor kinderen van patiënten en levensloopaanpak

  Vroegdetectie begint een prominente plek te krijgen binnen de ggz, omdat we weten dat vroegtijdig ingrijpen veel leed voorkomt en kosteneffectief is. Dit symposium geeft u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie van psychiatrische stoornissen en de aanpak bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van patiënten.  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  29 juni 2018, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  In behandeling

  Op vrijdagmiddag 29 juni is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  25 juni 2018 t/m 09 juli 2018, Jellinek, Amsterdam
  In behandeling

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei – juli 2018

  08 mei 2018 t/m 10 juli 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag:
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  07 maart 2018 t/m 08 oktober 2018, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  In behandeling
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer