Achtergrond 2
home / agenda / Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

30 november 2017

tijd:

13:00 tm 17:00

locatie:

Tivoli/Vredenburg, Utrecht

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Deelnemers:

Betrokken partijen bij het NKO: leden bestuur, agendaraad, implementatieraad, projectleiders, leden werkgroepen
Zorgprofessionals (psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, vaktherapeuten, poh-ggz, huisartsen, verpleegkundigen, etc)
Patiënten- en naastenvertegenwoordigers
Beleidsmakers
Bestuurders/managers
Kwaliteitsadviseurs

Opzet programma:

Centraal in het programma staan de resultaten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zoals die in het meerjarenprogramma 2014-2017 zijn geformuleerd. Daarbij gaan we uiteraard in op de kwaliteitsstandaarden zelf: professionals, patiënten en naasten hebben deze gezamenlijk ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en patiëntvoorkeuren. Ze bieden handvatten voor de zorgprofessional om de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder te vergroten. Hoe worden ze in de praktijk toegepast? Welke implementatie ‘tools’ zijn daarbij beschikbaar?

Plenair 13.00 – 14.30 uur:

Inleiding door Jeroen Muller, voorzitter bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in context. Hoe sluiten de standaarden aan op andere (beleids)ontwikkelingen in de ggz, o.a. de Agenda gepast gebruik.
Presentatie patiëntperspectief door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Stem van de patiënt bij de ontwikkeling van standaarden en in het zorgproces zelf. Kennis over o.a. shared decision making en patient journey.
Presentatie door voorzitter agendaraad NKO, psychiater prof. dr. Aart Schene over betekenis zorgstandaarden in de praktijk van de professional.
Officiële opening met boodschap voor het veld door minister of ander bewindspersoon. In deze presentatie wordt symbolisch het startsein gegeven voor de implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules.
Diverse deelsessies 14.30 – 17.00:

1. Werken met de zorgstandaarden in de praktijk

Sprekers: Prof. dr. Ralph Kupka. Psychiater en voorzitter werkgroep Zorgstandaard Bipolaire stoornissen; Yvo van de Velde, klinisch psycholoog-psychotherapeut en lid Agendaraad NKO namens LVVP

Sessie (2x) waarin een casus uit de praktijk wordt vertolkt en toegelicht. Twee acteurs brengen verschillende voorbeelden in beeld die laten zien hoe de standaarden werken in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden zowel voorbeelden uit de zorgstandaarden gegeven, maar ook de koppeling met de generieke modules is van belang. Zoals onderdelen uit de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen in combinatie met de Generieke module Acute psychiatrie. Ook wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan gezamenlijke besluitvorming. Een professional licht de casus die wordt vertolkt toe, waar welke informatie te vinden is en en hoe deze kan worden gebruikt. Deelnemers leren hoe de zorgstandaarden en generieke modules op elkaar aansluiten en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

2. Implementatietools zorgstandaarden

Sprekers: kwaliteitsmedewerkers van GGZ Friesland en Arkin

Sessie waarbij deelnemers leren over enkele resultaten van de projecten implementatieondersteuning. Zoals een ‘blauwdruk beslistool’, in de vorm van een stappenplan voor het bouwen van een algoritme op basis van resultaten van een conjunctanalyse (onderdeel van ontwikkeling zorgstandaarden). Men kan het stadium van de aandoening invoeren, het symptoomprofiel en relevante patiëntkenmerken. Vervolgens wordt automatisch een selectie en prioritering van behandelopties voorgesteld  die aansluit op de situatie van de betreffende patiënt.

Een andere project waarvan het resultaat wordt gepresenteerd, betreft het scholingstraject klinisch leiderschap Het werken met zorgpaden, ‘gepast gebruik’ van GGz zorg, shared decision making met de cliënt, en verantwoord afsluiten volgens de principes van ‘start well, end well’ betekent een aanpassing in de manier van werken voor de behandelaren. Het scholingstraject biedt inzicht in het werken met zorgpaden en hoe je dit in de praktijk brengt met je patiënt, focus op kosteneffectiviteit, werken met stuurinformatie (DBC tijd, ROM, Delta-t), efficiency in teambesprekingen, intervisie en coaching, etc. De regiebehandelaar worden tijdens het traject ondersteund door de zorginhoudelijke managers en directeuren. Zonder ondersteunend scholingstraject zal de implementatie van zorgpaden vertraging oplopen of zelfs kunnen mislukken.

3. Prioritering nieuwe thema’s

Sprekers: dr. Arnold van Emmerik,  voorzitter bestuur VGCt en lid Agendaraad NKO; Johan Lambregts, onafhankelijk voorzitter Implementatieraad NKO

Sessie waarbij deelnemers aan de hand van stellingen in gesprek gaan over de ontwikkelagenda voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen maar daarnaast ook aan het ondersteunen van de implementatie en de daarbij horende randvoorwaarden.

4. Aansluiting bij het sociale domein

Sprekers: namens VNG en gemeenten, adviseur/wethouder zorg en welzijn

Zorgstandaarden en generieke modules beschrijven kwalitatief goede zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In de standaarden wordt zorg beschreven die breder is dan alleen de zorgverzekeringswet. Deze heeft ook betrekking op het sociale domein. Het gaat daarbij niet alleen om zorg maar ook over ondersteuning aan mensen met een zorgvraag. In deze werksessie wordt u bijgepraat over wat de standaarden betekenen voor het sociale domein en hoe deze samenwerking kan worden ingevuld.

5. Transparantie voor de patiënt

Sprekers: Charlotte de Schepper, Beleidsadviseur GGZ bij Zorgverzekeraars Nederland; Axel van Venrooij, Concept ontwikkelaar Kiezen in de GGZ, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Transparantie en keuzemogelijkheden behoren tot de doelstellingen waar het NKO aan wil bijdragen. MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid heeft samen met andere partijen het initiatief genomen om een keuzewebsite ‘Kiezen in de ggz” te gaan ontwikkelen voor de patiënten/ cliënten en naasten. De website helpt mensen om informatie te vinden over hun klacht, aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen van andere met zorg, vergoedingen en wachtlijsten. Een van de andere doelen van de website is om het ‘samen beslissen’ verder te ondersteunen. In de website wordt veel informatie samengebracht ter ondersteuning daarvan. De patiëntenversies van de kwaliteitsstandaarden zijn daarvoor een belangrijke bron. In deze sessie wordt u bijgepraat over de ontwikkeling van de website, krijgt u vast een voorpoefje en leert u hoe u het straks in de praktijk kunt gebruiken.

6. Werken met de database

Sprekers: Medewerkers Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Zorgprofessionals willen snel de relevante, actuele informatie bij elkaar uit het geheel van zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen op het moment dat zij het nodig hebben. Alle ontwikkelde standaarden zijn modulair opgebouwd. Vanuit die gedachte ontwikkelt het NKO een database waarin alle kwaliteitsstandaarden worden opgenomen. De database wordt tijdens het festival gelanceerd, waarna deelnemers er direct mee aan de slag kunnen.

Over de database: “Via de database vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over de behandelmogelijkheden zoals deze in de richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar en u kunt het geheel aan zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen doorzoeken.”

7. Meet & greet

Sprekers: delegatie namens het bestuur, Agendaraad en Implementatieraad van het NKO.

Korte ontmoetingsrondjes waarbij deelnemers aan de hand van kaarten een-op-een vragen kunnen afvuren op betrokkenen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Op die manier kunnen zij alles te weten komen over de achtergronden, context, beslissingen en afwegingen die een rol hebben gespeeld (en nog steeds) bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast biedt het ruimte om input te leveren voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het NKO

8. The patient journey

Spreker (volgt)

Een zorgstandaard omvat het complete zorgcontinuüm (de ‘patient journey’) voor een bepaalde psychische aandoening. Daarbij wordt ook expliciet de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt. Tijdens deze sessie wordt dit verder toegelicht, inclusief vertaling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

9. Extra: college tour

Sprekers o.a.: Bert Stavenuiter (directeur Ypsilon), Piet Kruizinga (patiëntenvertegenwoordiger)

Wat betekenen de standaarden nu in de praktijk. Hoe kunnen professionals en patiënten er gebruik van maken? Wat zijn de ervaringen van met de ontwikkelgroepen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partners? Hoe ga je als aanbieder om met al deze ontwikkelingen? Dit zijn diverse vragen die naar voren komen bij de interviews. Iedere gast wordt 30 minuten lang geïnterviewd over zijn ervaringen en denkbeelden voor de toekomst. Onder de gasten zijn

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer