Achtergrond 1
home / agenda / Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

30 november 2017

tijd:

13:00 tm 17:00

locatie:

Tivoli/Vredenburg, Utrecht

Deelnemers:

Betrokken partijen bij het NKO: leden bestuur, agendaraad, implementatieraad, projectleiders, leden werkgroepen
Zorgprofessionals (psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, vaktherapeuten, poh-ggz, huisartsen, verpleegkundigen, etc)
Patiënten- en naastenvertegenwoordigers
Beleidsmakers
Bestuurders/managers
Kwaliteitsadviseurs

Opzet programma:

Centraal in het programma staan de resultaten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zoals die in het meerjarenprogramma 2014-2017 zijn geformuleerd. Daarbij gaan we uiteraard in op de kwaliteitsstandaarden zelf: professionals, patiënten en naasten hebben deze gezamenlijk ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en patiëntvoorkeuren. Ze bieden handvatten voor de zorgprofessional om de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder te vergroten. Hoe worden ze in de praktijk toegepast? Welke implementatie ‘tools’ zijn daarbij beschikbaar?

Plenair 13.00 – 14.30 uur:

Inleiding door Jeroen Muller, voorzitter bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in context. Hoe sluiten de standaarden aan op andere (beleids)ontwikkelingen in de ggz, o.a. de Agenda gepast gebruik.
Presentatie patiëntperspectief door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Stem van de patiënt bij de ontwikkeling van standaarden en in het zorgproces zelf. Kennis over o.a. shared decision making en patient journey.
Presentatie door voorzitter agendaraad NKO, psychiater prof. dr. Aart Schene over betekenis zorgstandaarden in de praktijk van de professional.
Officiële opening met boodschap voor het veld door minister of ander bewindspersoon. In deze presentatie wordt symbolisch het startsein gegeven voor de implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules.
Diverse deelsessies 14.30 – 17.00:

1. Werken met de zorgstandaarden in de praktijk

Sprekers: Prof. dr. Ralph Kupka. Psychiater en voorzitter werkgroep Zorgstandaard Bipolaire stoornissen; Yvo van de Velde, klinisch psycholoog-psychotherapeut en lid Agendaraad NKO namens LVVP

Sessie (2x) waarin een casus uit de praktijk wordt vertolkt en toegelicht. Twee acteurs brengen verschillende voorbeelden in beeld die laten zien hoe de standaarden werken in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden zowel voorbeelden uit de zorgstandaarden gegeven, maar ook de koppeling met de generieke modules is van belang. Zoals onderdelen uit de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen in combinatie met de Generieke module Acute psychiatrie. Ook wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan gezamenlijke besluitvorming. Een professional licht de casus die wordt vertolkt toe, waar welke informatie te vinden is en en hoe deze kan worden gebruikt. Deelnemers leren hoe de zorgstandaarden en generieke modules op elkaar aansluiten en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

2. Implementatietools zorgstandaarden

Sprekers: kwaliteitsmedewerkers van GGZ Friesland en Arkin

Sessie waarbij deelnemers leren over enkele resultaten van de projecten implementatieondersteuning. Zoals een ‘blauwdruk beslistool’, in de vorm van een stappenplan voor het bouwen van een algoritme op basis van resultaten van een conjunctanalyse (onderdeel van ontwikkeling zorgstandaarden). Men kan het stadium van de aandoening invoeren, het symptoomprofiel en relevante patiëntkenmerken. Vervolgens wordt automatisch een selectie en prioritering van behandelopties voorgesteld  die aansluit op de situatie van de betreffende patiënt.

Een andere project waarvan het resultaat wordt gepresenteerd, betreft het scholingstraject klinisch leiderschap Het werken met zorgpaden, ‘gepast gebruik’ van GGz zorg, shared decision making met de cliënt, en verantwoord afsluiten volgens de principes van ‘start well, end well’ betekent een aanpassing in de manier van werken voor de behandelaren. Het scholingstraject biedt inzicht in het werken met zorgpaden en hoe je dit in de praktijk brengt met je patiënt, focus op kosteneffectiviteit, werken met stuurinformatie (DBC tijd, ROM, Delta-t), efficiency in teambesprekingen, intervisie en coaching, etc. De regiebehandelaar worden tijdens het traject ondersteund door de zorginhoudelijke managers en directeuren. Zonder ondersteunend scholingstraject zal de implementatie van zorgpaden vertraging oplopen of zelfs kunnen mislukken.

3. Prioritering nieuwe thema’s

Sprekers: dr. Arnold van Emmerik,  voorzitter bestuur VGCt en lid Agendaraad NKO; Johan Lambregts, onafhankelijk voorzitter Implementatieraad NKO

Sessie waarbij deelnemers aan de hand van stellingen in gesprek gaan over de ontwikkelagenda voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen maar daarnaast ook aan het ondersteunen van de implementatie en de daarbij horende randvoorwaarden.

4. Aansluiting bij het sociale domein

Sprekers: namens VNG en gemeenten, adviseur/wethouder zorg en welzijn

Zorgstandaarden en generieke modules beschrijven kwalitatief goede zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In de standaarden wordt zorg beschreven die breder is dan alleen de zorgverzekeringswet. Deze heeft ook betrekking op het sociale domein. Het gaat daarbij niet alleen om zorg maar ook over ondersteuning aan mensen met een zorgvraag. In deze werksessie wordt u bijgepraat over wat de standaarden betekenen voor het sociale domein en hoe deze samenwerking kan worden ingevuld.

5. Transparantie voor de patiënt

Sprekers: Charlotte de Schepper, Beleidsadviseur GGZ bij Zorgverzekeraars Nederland; Axel van Venrooij, Concept ontwikkelaar Kiezen in de GGZ, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Transparantie en keuzemogelijkheden behoren tot de doelstellingen waar het NKO aan wil bijdragen. MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid heeft samen met andere partijen het initiatief genomen om een keuzewebsite ‘Kiezen in de ggz” te gaan ontwikkelen voor de patiënten/ cliënten en naasten. De website helpt mensen om informatie te vinden over hun klacht, aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen van andere met zorg, vergoedingen en wachtlijsten. Een van de andere doelen van de website is om het ‘samen beslissen’ verder te ondersteunen. In de website wordt veel informatie samengebracht ter ondersteuning daarvan. De patiëntenversies van de kwaliteitsstandaarden zijn daarvoor een belangrijke bron. In deze sessie wordt u bijgepraat over de ontwikkeling van de website, krijgt u vast een voorpoefje en leert u hoe u het straks in de praktijk kunt gebruiken.

6. Werken met de database

Sprekers: Medewerkers Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Zorgprofessionals willen snel de relevante, actuele informatie bij elkaar uit het geheel van zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen op het moment dat zij het nodig hebben. Alle ontwikkelde standaarden zijn modulair opgebouwd. Vanuit die gedachte ontwikkelt het NKO een database waarin alle kwaliteitsstandaarden worden opgenomen. De database wordt tijdens het festival gelanceerd, waarna deelnemers er direct mee aan de slag kunnen.

Over de database: “Via de database vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over de behandelmogelijkheden zoals deze in de richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar en u kunt het geheel aan zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen doorzoeken.”

7. Meet & greet

Sprekers: delegatie namens het bestuur, Agendaraad en Implementatieraad van het NKO.

Korte ontmoetingsrondjes waarbij deelnemers aan de hand van kaarten een-op-een vragen kunnen afvuren op betrokkenen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Op die manier kunnen zij alles te weten komen over de achtergronden, context, beslissingen en afwegingen die een rol hebben gespeeld (en nog steeds) bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast biedt het ruimte om input te leveren voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het NKO

8. The patient journey

Spreker (volgt)

Een zorgstandaard omvat het complete zorgcontinuüm (de ‘patient journey’) voor een bepaalde psychische aandoening. Daarbij wordt ook expliciet de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt. Tijdens deze sessie wordt dit verder toegelicht, inclusief vertaling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

9. Extra: college tour

Sprekers o.a.: Bert Stavenuiter (directeur Ypsilon), Piet Kruizinga (patiëntenvertegenwoordiger)

Wat betekenen de standaarden nu in de praktijk. Hoe kunnen professionals en patiënten er gebruik van maken? Wat zijn de ervaringen van met de ontwikkelgroepen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partners? Hoe ga je als aanbieder om met al deze ontwikkelingen? Dit zijn diverse vragen die naar voren komen bij de interviews. Iedere gast wordt 30 minuten lang geïnterviewd over zijn ervaringen en denkbeelden voor de toekomst. Onder de gasten zijn

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 november 2017

  20 november 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling
 • Capita Verslaving

  20 november 2017, Congrescentrum De Werelt te Lunteren
  In behandeling

  Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en bij mannen en vrouwen. Die inherente verschillen hebben consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze potentiële patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

  Leerdoel

  Het doel van deze nascholing is om op basis van de meest recente inzichten mbt de etiologische diversiteit van een aantal specifieke risicogroepen met verslavingsproblematiek, de deelnemende professionals op de hoogte te brengen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij deze mensen opdat e.e.a adquaat kan worden ingezet in de eigen dagelijkse praktijkvoering

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)

  23 november 2017, Zaalverhuur 7 te Utrecht

  Sinds 1990 is het Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) het belangrijkste nationale platform voor de presentatie van onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs en naar ander gedrag met een verslavingsrisico. Resultaten van lopend en recent afgesloten onderzoek worden gepresenteerd. Het FADO is er in de eerste plaats voor en door onderzoekers, maar zeker ook voor praktijkmensen en beleidsmakers.

  Op 23 november 2017 wordt het FADO voor de 27ste keer georganiseerd door het Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

  07 december 2017, Van der Valk Hotel Apeldoorn
  In behandeling

  Intensive Home Treatment (IHT) is een model voor intensieve psychiatrische crisisbehandeling ter voorkoming of verkorting van opnames in een psychiatrisch ziekenhuis bij patiënten thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen thuis sneller en beter herstellen: therapeutische relaties zijn meer gelijkwaardig, naastbetrokkenen kunnen effectief betrokken worden, sociale problemen kunnen direct worden aangepakt en negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.

  Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland volop in ontwikkeling. Inmiddels werken veel ggz instellingen met IHT-team.

  Dit symposium staat in het teken van de resultaten van vijf jaar IHT in Nederland en de samenwerking met het netwerk, die cruciaal is voor een effectieve behandeling van patiënten. Doel van het symposium is de verschillende aspecten en succesfactoren van IHT beter te leren kennen en toepassen, aan de hand van workshops, inbreng van (ervarings)deskundigen en casuïstiek.

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  09 december 2017, Cultuurhuis De Klinker te Winschoten
  Geaccrediteerd

  Het doel van het symposium was in eerste instantie om een uitvoerige presentatie te geven over hepatische encefalopathie. Een ernstige aandoening die ook bij levercirrose kan optreden en die vaak gemist wordt bij onderzoek. Om de presentatie beter kunnen volgen, zijn daar twee presentaties aan toe gevoegd: een overzicht van de anatomie en fysiologie van de lever en een presentatie over het beoordelen van bloedonderzoek. Om de dag gevarieerd te houden, zijn er nog twee extra presentaties: een wetenschappelijk overzicht van baclofen, als behandeling bij alcoholafhankelijkheid (ook specifiek bij levercirrose) en een opfriscollege over lichamelijk onderzoek van de buik. Al om al een zeer gevarieerd programma, met een berg aan nuttige informatie. 5 van de 6 presentaties worden gegeven door verslavingsartsen en er is ruimte voor discussies of inhoudelijke aanvullingen.

  Het symposium dat plaatsvond op 11-11, had zeer lovende evaluaties.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

  14 december 2017, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Hierbij nodigen wij u uit voor de refereerochtend van 14 december a.s. welke zal plaatsvinden in de gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren.
  Marijke Feijtel, bij GGZ WNB, is voorzitter.
  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;
  09.00 – 09.30 uur eerste referaat
  09.30 – 10.20 uur tweede referaat
  10.20 – 10.40 uur pauze
  10.40 – 12.00 uur derde referaat

  Er is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR en VVGN.
  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
  Wilt u uw aanwezigheid uitsluitend per mail melden tot 12 december j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  In behandeling

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd