Achtergrond 2
home / agenda / Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

23 november 2017

doelgroep:

Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg


tijd:

12:30 tm 17:00

locatie:

De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
Provincialeweg 70

Middagprogramma

12.00-12.45 uur:               optionele  lunch middagbezoekers + inschrijving

 

12.00-12.45 uur:               lunch vergadering NVvP sectie verslavingspsychiatrie (besloten)

 

13.00-13.15 uur:               welkom/ inleiding drs. Jaap de Gruijter, Raad van Bestuur de Hoop GGZ

 

13.15-13.55 uur:               dr. Arnt Schellekens, IATROGENE OPIOID AFHANKELIJKHEID en psychiatrische comorbiditeit

 

13.55- 14.35 uur:              dr. Pieter- Jan Carpentier,  METHYLFENIDAAT – LA MAUVAISE RÉPUTATION

 

14.35- 15.00 uur:              pauze

 

15.00-15.40 uur:               drs. Erik Paling, AFHANKELIJKHEID VAN BENZODIAZEPINEN

 

15.40- 16.20 uur:              Prof. dr. Wim van den Brink, IATROGEEN GEBRUIK VAN BACLOFEN: een voorlopige winst- en verliesrekening

 

16.20-16.50 uur:               interactief verdiepingsmoment 4 sprekers met de zaal

 

16.50-17.00 uur:               afsluiting door Jaap de Gruijter

 

17.00 -17.30 uur:              alcoholvrij drankje en hapje, tevens registratie na afloop

 

Sprekers
Drs. Jaap de Gruijter is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Hoop GGZ. Hij verzorgt een korte inleiding over het werk en missie van de Hoop GGZ en leidt ons vervolgens als voorzitter van de studiemiddag door het programma heen.

Dr. Arnt Schellekens is bij de NVvP voorzitter van de sectie verslavingspsychiatrie en als psychiater werkzaam bij het Radboud UMC. Tevens is hij wetenschappelijk directeur bij het NISPA en organiseert het ‘leertraject verslavingspsychiatrie’ vanuit het NISPA. Arnt heeft vele publicaties op zijn naam staan.

Bijdrage: Patiënten met chronische pijn hebben vaak psychiatrische comorbiditeit. Psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn verhoogt het risico op iatrogene opioid afhankelijkheid en een gaat gepaard met een slechte prognose ten aanzien van de pijn. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn en iatrogene opioidafhankelijkheid en zullen resultaten worden gepresenteerd van een studie naar de toegevoegde waarde van buprenorfine voor deze populatie.

Dr. Pieter- Jan Carpentier is psychiater bij de Reinier van Arkel Groep en is gepromoveerd en expert op het gebied van verslaving en ADHD.

Bijdrage: ADHD is een veel voorkomende stoornis in de verslavingszorg. Maar is het geneesmiddel van 1ste keuze bij deze aandoening, methylfenidaat, erger dan de kwaal? Methylfenidaat (net zoals het andere 1ste keuze-middel dexamfetamine) is een psychostimulerend middel, met directe invloed op de dopaminerge transmissie in de hersenen. Hoe verslavend is dit medicijn? In deze lezing wordt ingegaan op de farmacologie van stimulantia, de risico’s bij het gebruik (ook van hogere doseringen), de verschillende varianten van misbruik en de prevalentie van methylfenidaat-verslaving. Tenslotte worden tips gegeven om het risico op misbruik van methylfenidaat te voorkomen.

Drs. Erik Paling is verslavingsarts KNMG, heeft de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond en is tevens als onderzoeker betrokken bij het NISPA.

Bijdrage: Langdurige behandeling met benzodiazepinen is zelden geïndiceerd. Desondanks gebruiken in Nederland circa 400.000 mensen deze geneesmiddelen chronisch. Dit langdurig gebruik kent geen nut maar is wel schadelijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn meer ongevallen, verminderde cognitieve functies, meer overdosis en als laatste afhankelijkheid. Afhankelijkheid heeft een matige prognose. Slecht een derde weet langdurige abstinentie te bereiken. Flumazenil kan mogelijk de prognose verbeteren. In de presentatie zal nader ingegaan worden op epidemiologie, schadelijkheid, preventie en behandeling.

Prof. dr. Wim van den Brink is na zijn afscheid als hoogleraar aan het AMC gelukkig nog steeds betrokken bij verslavingsonderzoek en een veelgevraagd spreker. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op zijn naam staan en we zijn blij dat hij na het door de VVGN aangeboden afscheidssymposium ook nu weer een actieve bijdrage aan deze studiemiddag wil leveren.

Bijdrage: Baclofen is een GABA-B agonist die al jaren gebruikt wordt bij de behandeling van spierspasmen ten gevolge van MS, ALS, dwarslaesie of CVA in doseringen tussen 30 en 120 mg per dag. Enkele jaren gelden kwamen er uit Italië berichten dat er in 2 RCTs met een lage dosering baclofen (30-60 mg/dag) gunstige effecten zouden zijn bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid. Ondertussen zijn er ten minste 5 nieuwe RCTs gepubliceerd die deze gunstige effecten niet hebben kunnen repliceren. Ondertussen werd vooral door de populariteit van de autobiografie van Olivier Ameisen de vraag vanuit de patiënten steeds groter om hoge doseringen baclofen te gaan voorschrijven, dat wil zeggen doseringen tot 300 mg/dag of zelfs hoger. Onder druk van deze vraag vanuit de patiënten gaf de Franse overheid toestemming om tijdelijk hoge doseringen baclofen door artsen voor te laten schrijven aan patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Het resultaat is dat nu meer dan 200.000 patiënten een hoge dosering baclofen voorgeschreven heeft gekregen voordat er ook maar enig bewijs voor effectiviteit en veiligheid was op basis van goed uitgevoerde RCTs. Ondertussen zijn de resultaten bekend van ten minste 6 RCT met doeldoseringen tussen 75 en 300 mg/dag en gemiddelde doseringen tussen 75 en 180 mg/dag. De resultaten van deze RCTs zijn nogal wisselend en op dit moment kan niet met zekerheid worden gezegd dat het hier een effectieve behandeling betreft en voor welke patiënten onder welke condities. Ondertussen is er wel het een en ander bekend over acceptatie, tolerantie, bijwerkingen en veiligheid en lijkt het tijd om een voorlopige winst- en verliesrekening op te maken.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Mini-conference: Self-help for smoking cessation

  22 september 2017, Trimbos-instituut UTRECHT

  Met 3,5 miljoen rokers is het onmogelijk om alle rokers in Nederland een combinatie van gedragsondersteuning en medicatie te bieden bij het stoppen met roken. En dat hoeft ook niet, want velen lukt het op eigen kracht of met de juiste zelfhulp. Maar hoe ziet het stoppen-met-roken zelfhulp landschap er in Nederland uit, welk aanbod is er of zit er in de pijplijn en waar vallen de gaten? Wat kunnen we leren uit het buitenland? Deze vragen komen aan bod in dit (Engelstalige) minisymposium, dat georganiseerd is rond professor Thomas Brandon, een van de belangrijkste tabaksonderzoekers uit de VS.

  lees meer
 • LVB en Verslaving

  28 september 2017, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Na deze studiedag:

  - Is de deelnemer op de hoogte van de nieuwste handreikingen op het gebied van LVB en Verslaving

  - Weet de deelnemer hoe verslavingsproblematiek in de hersenen werkt en hoe daarop ingespeeld kan worden

  - Krijgt de deelnemer praktische handvatten mee hoe criminaliteit en verslavingsproblematiek behandeld kan worden

  - Weet de deelnemer hoe je Cognitieve gedragstherapie + uit moet voeren bij LVB-cliënten met een verslaving

  - Krijgt de deelnemer gesprekstechnieken mee hoe je mensen met een LVB en verslaving kunt motiveren tot gedragsverandering

  - Kent de deelnemer de methoden om terugval bij LVB-clienten te voorkomen om weer middelen te gebruiken

  lees meer
 • Refereerbijeenkomst

  10 oktober 2017, Gehoorzaal van de Sprenge op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Titel van het eerste referaat
  ‘De relatie tussen lichamelijke kwetsbaarheid (‘frailty’) en ontregeling van het afweersysteem bij depressie op latere leeftijd’.

  Referent
  Matheus Arts, MD, MSc – ouderenpsychiater en plaatsvervangend A-opleider bij GGZ WNB en onderzoeker UMC Groningen.

  Samenvatting
  Frailty, vrij vertaald met lichamelijke kwetsbaarheid, is een conditie waarin oudere mensen versterkt kunnen reageren op stressoren. Dit kunnen zowel lichamelijke stressoren zijn, bijvoorbeeld een griep, of psychosociale stressoren, bijvoorbeeld het overlijden van een partner. Frailty betekent dus feitelijk dat mensen snel uit evenwicht kunnen raken, wat kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen met een groot risico op afhankelijkheid van anderen of vervroegd overlijden. In de NESDO studie werd vastgesteld dat depressieve ouderen vaker als “frail” geclassificeerd kunnen worden dan niet-depressieve ouderen. Bij ouderen is er dus een relatie tussen depressie en lichamelijke kwetsbaarheid.
  Uit eerder onderzoek is bekend dat zowel een depressie op latere leeftijd als frailty samenhangen met ontregeling van het afweersysteem. Deze ontregeling uit zich onder andere in verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. In deze studie onderzochten we met gegevens uit NESDO of binnen een groep depressieve ouderen, er ook een relatie bestond tussen frailty en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Hierbij hebben we naar drie ontstekingswaarden gekeken, te weten C-reactief proteïne, interleukine-6 en neutrophil gelatinase–associated lipocaline.
  Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor drie van de kenmerken van frailty, namelijk een zwakke handknijpkracht, lage loopsnelheid en weinig lichamelijke activiteit, een relatie is met ontregeling van het afweersysteem bij depressieve ouderen. De andere twee criteria voor frailty, te weten ongewild gewichtsverlies en een verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau hingen niet samen met verhoogde ontstekingswaarden. Deze resultaten kunnen wijzen op een subtype van depressie, dat samenhangt met lichamelijke veroudering.

  Leerdoel en relevantie
  Het vergroten van kennis over de invloed van frailty op het immuunsysteem bij depressieve ouderen.

  Doelgroep
  Psychiaters (i.o.), Psychologen (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.).

  Titel van het tweede referaat
  ‘Het maligne antipsychotica syndroom: een atypische presentatie met slechte afloop’.

  Referent
  Matthijs van Schendel, aios psychiatrie en werkzaam op Schelde 4, psychose klinisch, GGZ WNB.

  Samenvatting
  Het Maligne antipsychotica syndroom (MAS) is een zeldzame aandoening met een lage incidentie
  (0.01-0,02%). De mortaliteit ligt tussen 5,6 en 12%. Etiologie is niet volledig opgehelderd, maar het starten van D2-receptor blokkerende medicatie wordt als belangrijkste oorzaak gezien. Diagnostiek is lastig en de diagnose wordt nog al eens gemist. De behandeling bestaat uit het staken van het
  D2-receptor blokkerende medicijn en in ernstige gevallen kan supportive care op de IC noodzakelijk zijn. Er wordt een casus gepresenteerd welke een atypische presentatie van MAS is. Met name het ontbreken van hyperthermie en rigiditeit komt regelmatig voor. In het referaat wordt uitleg gegeven over incidentie, etiologie en diagnostiek van een atypische presentatie van MAS.

  Leerdoel en relevantie
  • Het leren herkennen van een atypische presentatie van MAS.
  • Uitleg over het vóórkomen van een atypische presentatie van MAS.
  • Het uitleggen van verschillende hypothesen over het ontstaan van MAS en hoe een atypische presentatie van MAS daarin past

  Daar dit ziektebeeld alleen kan ontstaan als er medicatie wordt toegediend, dient dit beeld bekend te zijn bij artsen en psychiaters. Ook verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen dienen de alarmsymptomen van dit beeld te herkennen om zo adequaat hulp in te schakelen. Het is een aandoening met een potentieel (voorkombare) fatale afloop.

  Doelgroep
  Artsen, psychiaters, (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.).

  Titel van het derde referaat
  ‘Euthanasie en psychiatrie’

  Referent
  Pieternel Kölling, werkzaam als psychiater bij de Stichting Levenseinde Kliniek in ’s-Gravenhage

  Samenvatting


  Leerdoelen en relevantie
  Het leerdoel van dit referaat is het op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor euthanasie in de psychiatrie; zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie kennen en het kennen van het traject van euthanasie aanvraag tot euthanasie.
  Euthanasie in de psychiatrie is mogelijk. Psychiaters, psychologen en verpleegkundige worden geconfronteerd met euthanasieverzoeken door hun patiënten.
  Zij zullen hier hun weg in moeten vinden en het gesprek hierover aan kunnen gaan met een patiënt.

  lees meer
 • Kaapverdië: Nieuws onder de zon!

  15 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017, Hotel Oásis Atlântico Belorizonte
  In behandeling

  Tijdens de meerdaagse nascholing ‘Nieuws onder de zon!’ komt aan bod wat proactieve psychiatrie voor de deelnemers en hun patiënten kan betekenen. Middels lezingen en werkgroepen worden ze bijgepraat over de laatste inzichten op het gebied van proactieve zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers vergaren kennis over:
  - ontwikkelingsstoornis(sen)
  - proactieve zorg bij stemmingsstoornissen
  - proactieve verslavingszorg
  - PTSS, update en trends

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • 19th ISAM Annual Conference Addiction Medicine: New Frontier

  26 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017, Abu Dhabi
  Buitenland

  This is the first time ISAM annual conference is being held in the Gulf region, in the vibrant city of Abu Dhabi. We invite you all to come and enjoy the Arab hospitality and the state of the art science of addiction medicine conference. ISAM 2017 promises to be a wonderful cultural and scientific exchange. "New frontiers" is the focus of the meeting where recent scientific discoveries in the field of addiction will be highlighted, as well as challenges facing the Middle East as it confronts the new reality of addiction among its youth. The scientific presentations will address global and local issues so that the exchange of knowledge will be effortless and immediate. This year the conference will also have expert panel sessions and a forum for the public to allow for learning, exchange between clinicians who are deeply versed in research methods and the public to gain the most from the conference. Topics that will be presented include recent findings in : etiology, prevention, neurobiology & genetics of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts and many other relevant topics.

  lees meer
 • Richtlijnenmiddag

  30 oktober 2017, HAGA Ziekenhuis, Den Haag
  Geaccrediteerd

  1. Inzicht geven in de behandeling van GHB verslaving en de detoxificatie van GHB verslaafden.
  2. Inzicht geven in de somatische problemen in de GGZ en de mate waarin daarop gemonitord wordt.
  3. Inzicht geven in het belang van het doen van medicatiereviews en de samenwerking tussen arts en apotheker daarin.
  4. Actualiteiten mbt de behandeling van psychose.
  5. Actualiteiten mbt de behandeling van insomnie.

  lees meer
 • ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ – gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

  31 oktober 2017, De Reehorst, Ede
  In behandeling

  Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

  lees meer
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  Geaccrediteerd

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • De Nationale Hepatitis Dag 2017

  09 november 2017, Jaarbeurs Utrecht
  Overige nascholing

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 3e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  De Nationale Hepatitis Dag 2017 vindt plaats op 9 november in de Jaarbeurs, Utrecht

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  11 november 2017, Pathé Tuschinski Amsterdam
  In behandeling

  Het symposium “De geprikkelde lever” heeft als doel de kennis over de lever op te frissen. Zowel het lichamelijk onderzoek van de buik (met hierin ook de specifieke kenmerken van cirrose) als de anatomie en fysiologie van de lever komen aan bod. Daarnaast is er diepgang middels een presentatie over baclofen en leverziekten en een dubbele presentatie over hepatische encefalopathie.
  De spreker zijn: Folkert Esseveld (verslavingsarts KNMG), Peter de Groot (arts Maatschappij en Gezondheid, forensisch arts KNMG en verslavingsarts KNMG), Daniel L.J. Cremers (verslavingsarts KNMG) en Diana Namiotko (biomedicus).
  In totaal zal het symposium 6 uur aan presentaties behelzen.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

  05 september 2017 t/m 14 november 2017, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  In behandeling

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  In behandeling