Achtergrond 4
home / agenda / Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

28 maart 2018

tijd:

15:00

locatie:

Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma afscheidssymposium 15.00 uur Openingswoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

15.10 uur Patrick Knapen

15.35 uur Angela van Dongen & Mirella Ruhl

16.00 uur Arno van Dam

16.25 uur Marc Daemen

16.50 uur Slotwoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

Titel van de eerste presentatie

Door Patrick Knapen, psychiater en afscheidnemend bestuurder GGZ WNB

‘Over specerijen en specialismen: zonder saffraan kan je geen rijstepap maken’

Samenvatting

Kernbegrippen voor de toekomstige gezondheidszorg zijn: positieve gezondheid, Value-based, herstelgericht denken, eigen regie en samen zorgen, samenwerking in ketens en netwerken.

Voor professionals en specialistische organisaties betekent dit een paradigmashift waarin ‘alles zelf en uitputtend bieden’, en de bijbehorende marktgedachte die samenhangt met dit ‘volumedenken’, vervangen wordt door ‘in samenhang maximale meerwaarde creëren door kennis en kunde optimaal te verdelen’, een gedachte die samenhangt met populatiebekostiging. Ingegaan wordt op wat dit betekent voor een GGZ-organisatie als ketenpartner en voor professionals en anderen binnen dit netwerk.

Er wordt kennis genomen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Leerdoel en relevantie

Kennis nemen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Titel van de tweede presentatie

Door Angela van Dongen, ervaringsdeskundige senior bij RVE Residentieel, WMO inloop en Polikliniek & Mirella Ruhl. ervaringsdeskundige bij RVE Residentieel en WMO inloop, Moermontstede en Polikliniek

‘Herstel Centraal’

Samenvatting

Er wordt een herstelverhaal verteld. Een herstelverhaal is een specifieke vorm van het levensverhaal met als plot dat herstel mogelijk is en waarbij het accent ligt op empowerment.

Bij het tweede verhaal wordt verteld over herstel, herstelgerichte zorg (eigen regie, kracht) en de randvoorwaarden voor het implementeren van herstelgerichte zorg, o.a. vanuit richtlijnen vanuit HEE en Phrenos. Het doel van het tweede verhaal is kennis daarover te vergroten maar ook wat ervaringsdeskundigheid is, de rol van ervaringsdeskundige binnen het herstelgericht werken, en binnen GGZ WNB, om zo meer bekendheid te geven over ervaringsdeskundigheid, en begrip te krijgen voor hun werkzaamheden.

Titel van de derde presentatie

Door Arno van Dam, hoofd BZI en regiebehandelaar GGZ WNB

‘Hoog specialistische GGZ voor antisociale mensen’

Samenvatting

De antisociale persoonlijkheidsstoornis is nu vaak een uitsluitingscriterium voor behandeling. Juist door deze mensen wel te behandelen zou de GGZ niet alleen deze mensen maar ook de maatschappij een dienst kunnen bewijzen. Hoe kun je zonder dat er nog geen evidence-based behandelingen bestaan deze mensen toch zinvol behandelen?

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Leerdoel en relevantie

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Titel van de vierde presentatie

Door Marc Daemen, Klinisch psycholoog – psychotherapeut en P-opleider GGZ WNB

‘Professionals aan het roer! Over klinisch leiderschap in de GGZ’

Samenvatting

Sinds de invoering van het Kwaliteitsstatuut beschikt elke GGZ instelling over een helder kader dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen regelt. En dit zodanig dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut voorziet in een coördinerende rol voor de regiebehandelaar. Deze professional draagt de verantwoordelijkheid voor het integraliteit van het behandelproces binnen een context van krimpende budgetten en een wijzigend zorgstelsel. Daarnaast is hij/zij voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.

Het volstaat al lang niet meer dat de regiebehandelaar een vakbekwame professional is. Er wordt een beroep gedaan op kennis en inzicht in de context waarin het vaak toch al complexe werk wordt vormgegeven en uitgevoerd. Dit noemt men klinisch leiderschap.

We staan stil bij hoe regiebehandelaars deze taak tot een goed einde kunnen brengen. En welke rol managers en andere zorgverleners in het team daarbij kunnen spelen.

Leerdoel en relevantie

Professionals en managers laten reflecteren over hoe ze kunnen samenwerken om de juiste balans tussen effectiviteit van de behandeling en de kosten te vinden. Regiebehandelaars en andere zorgverleners laten nadenken hoe ze, in overleg met de cliënt en diens naasten, de behandeling kunnen kiezen die passend is bij de persoonlijke doelen van de cliënt.

Voor de huidige GGZ is het een uitdaging om kwaliteit te blijven bieden binnen veranderende financiële en politieke kaders. Klinisch leiderschap is nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden.

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nationale Hepatitis Dag 2018

  28 november 2018, De Doelen Rotterdam
  Geaccrediteerd

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 4e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  lees meer
 • NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

  29 november 2018, Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen
  Geaccrediteerd

  NISPA-dag 2018: "De nieuwe standaarden" is een jaarlijks congres van het NISPA.

  Tijdens dit congres worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslavingszorg en state of the art behandelingen gepresenteerd.

  Na afloop van het congres is de deelnemer op de hoogte van:
  - de laatste ontwikkelingen van NISPA gebonden onderzoek op het gebied van verslavingszorg
  - de laatste evidentie en behandeling op het gebied van comorbiditeit tussen verslaving en ADHD
  - de laatste ontwikkelingen op het gebied van aangepaste behandelprotocollen en ontwikkelde methodieken voor middelenmisbruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  - actuele ontwikkelingen rondom de verslavingsproblematiek onder collega's binnen de hulpverlening

  Na afloop van het congres heeft de deelnemer gedurende workshops intensief kennis gemaakt en heeft vaardigheden geoefend met betrekking tot verslavingsbehandeling en/of professioneel handelen in meerdere workshops over schematherapie, palliatieve zorg, het totstandkoming en vormgeving van de zorgstandaard alcohol, ouderschap en verslaving, en terugvalmanagement bij GHB afhankelijkheid.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  Geaccrediteerd

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • Symposium kwetsbare zwangeren in de GGZ

  06 december 2018, MCC gebouw De Hoop GGZ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Zwangerschap is in principe mogelijk voor iedere vrouw, arm of rijk, gezond of ongezond, kwetsbaar of niet kwetsbaar. Als samenleving hebben wij besloten dat niemand het recht op zwangerschap ontzegd kan of mag worden. Het raakt aan de universele rechten van de mens, onze vrijheid en autonomie.

  In de dagelijkse praktijk van de GGz en de verslavingszorg kan dit onvervreemdbare recht echter nogal eens voor gecompliceerde situaties zorgen. Wat als een vrouw met een floride manisch- of psychotisch toestandsbeeld zwanger blijkt te zijn, of de ernstig heroïne- en cocaïne verslaafde vrouw die zwanger blijkt te zijn, of… Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij het onvervreemdbare recht van vrijheid en autonomie voor ieder mens ons voor praktische, medische, juridische en morele dilemma’s stelt. Daarover gaat dit symposium!

  Een multidisciplinaire benadering in de behandeling van de kwetsbare zwangere vrouw - en haar omgeving - in de GGz en verslavingszorg. Ketenzorg in optima forma! Vanuit diverse invalshoeken wordt deze benaderd: vanuit de GGz hulpverlening, het team Kwetsbare Zwangeren, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de rechterlijke macht. Kennis- en informatieoverdracht door gerenommeerde sprekers, interactief door gelegenheid voor persoonlijke vragen, beeld en mening vormend door plenaire discussie.

  lees meer
 • 12e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  13 december 2018, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  In behandeling

  Bij het 12e Jaarsymposium Verslaving krijgt de deelnemer inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen de verslavingszorg. De deelnemer wordt bijgepraat over de nieuwste inzichten en behandelmogelijkheden. En nog belangrijker, hoe de deelnemers deze gestalte kan geven in de dagelijkse (behandel) praktijk.

  lees meer
 • Congres Kracht van de KLIK

  14 december 2018, Ede
  In behandeling

  Na afloop van het congres gaat de deelnemer naar huis met nieuwe kennis over o.a. recente wetenschappelijke studieresultaten en tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, d.w.z.:

  De deelnemer leert de theoretische basis van behandelrelaties

  De deelnemer doet nieuwe kennis op uit recente wetenschappelijke studies naar de behandelrelatie

  De deelnemer leert tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, o.a. gebaseerd op motiverende gespreksvoering, een houdingsmodel voor samenwerking met multiproblem gezinnen en een nieuw ontwikkelde trainingsmodule

  De deelnemer leert van het perspectief van de jongeren op de behandelrelatie, door een gesprek en discussie met jongeren waarin zij hun ervaringen en ideeën over de behandelrelatie delen.

  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  11 januari 2019, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Mensen die verslaafd zijn hebben daarnaast vaak last van een wirwar van andere problemen. Binnen die problemen is het bestaan van psychiatrische comorbiditeit vaak ernstig invaliderend. Maar vaak ook moeilijk te herkennen of te behandelen. De VVGN heeft daarom dit als thema gekozen voor het wintercongres op 24 januari 2019.
  Vooraanstaande sprekers als Wim van de Brink, Geert Dom, Arnt Schellekens, Patricia van de Wijngaarden, Klaas Arts, Han Luijkx en Mary Janssen van Raay zullen ingaan op de nieuwste inzichten binnen psychiatrische comorbiditeit bij verslaving. Zij verbinden wetenschap en praktijk van onder andere, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen en ASS.
  Er staat ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de tabaksverslaving. Het preventie-akkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Wat is de rol van verslavingsartsen bij tabaksverslaving? Robert van de Graaf zal hier verder op ingaan.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer