Achtergrond 4
home / agenda / Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

28 maart 2018

tijd:

15:00

locatie:

Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren

Programma afscheidssymposium 15.00 uur Openingswoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

15.10 uur Patrick Knapen

15.35 uur Angela van Dongen & Mirella Ruhl

16.00 uur Arno van Dam

16.25 uur Marc Daemen

16.50 uur Slotwoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

Titel van de eerste presentatie

Door Patrick Knapen, psychiater en afscheidnemend bestuurder GGZ WNB

‘Over specerijen en specialismen: zonder saffraan kan je geen rijstepap maken’

Samenvatting

Kernbegrippen voor de toekomstige gezondheidszorg zijn: positieve gezondheid, Value-based, herstelgericht denken, eigen regie en samen zorgen, samenwerking in ketens en netwerken.

Voor professionals en specialistische organisaties betekent dit een paradigmashift waarin ‘alles zelf en uitputtend bieden’, en de bijbehorende marktgedachte die samenhangt met dit ‘volumedenken’, vervangen wordt door ‘in samenhang maximale meerwaarde creëren door kennis en kunde optimaal te verdelen’, een gedachte die samenhangt met populatiebekostiging. Ingegaan wordt op wat dit betekent voor een GGZ-organisatie als ketenpartner en voor professionals en anderen binnen dit netwerk.

Er wordt kennis genomen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Leerdoel en relevantie

Kennis nemen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Titel van de tweede presentatie

Door Angela van Dongen, ervaringsdeskundige senior bij RVE Residentieel, WMO inloop en Polikliniek & Mirella Ruhl. ervaringsdeskundige bij RVE Residentieel en WMO inloop, Moermontstede en Polikliniek

‘Herstel Centraal’

Samenvatting

Er wordt een herstelverhaal verteld. Een herstelverhaal is een specifieke vorm van het levensverhaal met als plot dat herstel mogelijk is en waarbij het accent ligt op empowerment.

Bij het tweede verhaal wordt verteld over herstel, herstelgerichte zorg (eigen regie, kracht) en de randvoorwaarden voor het implementeren van herstelgerichte zorg, o.a. vanuit richtlijnen vanuit HEE en Phrenos. Het doel van het tweede verhaal is kennis daarover te vergroten maar ook wat ervaringsdeskundigheid is, de rol van ervaringsdeskundige binnen het herstelgericht werken, en binnen GGZ WNB, om zo meer bekendheid te geven over ervaringsdeskundigheid, en begrip te krijgen voor hun werkzaamheden.

Titel van de derde presentatie

Door Arno van Dam, hoofd BZI en regiebehandelaar GGZ WNB

‘Hoog specialistische GGZ voor antisociale mensen’

Samenvatting

De antisociale persoonlijkheidsstoornis is nu vaak een uitsluitingscriterium voor behandeling. Juist door deze mensen wel te behandelen zou de GGZ niet alleen deze mensen maar ook de maatschappij een dienst kunnen bewijzen. Hoe kun je zonder dat er nog geen evidence-based behandelingen bestaan deze mensen toch zinvol behandelen?

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Leerdoel en relevantie

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Titel van de vierde presentatie

Door Marc Daemen, Klinisch psycholoog – psychotherapeut en P-opleider GGZ WNB

‘Professionals aan het roer! Over klinisch leiderschap in de GGZ’

Samenvatting

Sinds de invoering van het Kwaliteitsstatuut beschikt elke GGZ instelling over een helder kader dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen regelt. En dit zodanig dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut voorziet in een coördinerende rol voor de regiebehandelaar. Deze professional draagt de verantwoordelijkheid voor het integraliteit van het behandelproces binnen een context van krimpende budgetten en een wijzigend zorgstelsel. Daarnaast is hij/zij voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.

Het volstaat al lang niet meer dat de regiebehandelaar een vakbekwame professional is. Er wordt een beroep gedaan op kennis en inzicht in de context waarin het vaak toch al complexe werk wordt vormgegeven en uitgevoerd. Dit noemt men klinisch leiderschap.

We staan stil bij hoe regiebehandelaars deze taak tot een goed einde kunnen brengen. En welke rol managers en andere zorgverleners in het team daarbij kunnen spelen.

Leerdoel en relevantie

Professionals en managers laten reflecteren over hoe ze kunnen samenwerken om de juiste balans tussen effectiviteit van de behandeling en de kosten te vinden. Regiebehandelaars en andere zorgverleners laten nadenken hoe ze, in overleg met de cliënt en diens naasten, de behandeling kunnen kiezen die passend is bij de persoonlijke doelen van de cliënt.

Voor de huidige GGZ is het een uitdaging om kwaliteit te blijven bieden binnen veranderende financiële en politieke kaders. Klinisch leiderschap is nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden.

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Congres: 55+, verslaafd aan alcohol en nu?

  22 maart 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Doel van het congres is dat deelnemers kennis krijgen over en bewust worden van gevolgen van alcoholgebruik en misbruik / afhankelijkheid bij de doelgroep ouderen 55+. Deelnemers worden bewust van diverse invalshoeken van behandeling zowel op niveau van herkennen en bespreekbaar maken en toepassen van evidence based ggz interventies vanuit de huidige zorgstandaarden en multidisciplinaire richtlijnen.

  Een korte samenvatting van de leerdoelen:
  •inzicht verkrijgen in eigen en professionele waarden rondom zorgverlening van/voor oudere alcoholverslaafden
  •verslavingsproblematiek bij ouderen signaleren, alcoholproblematiek screenen en een begin maken met het bespreekbaar maken van de verslavingsproblematiek
  •hebt u inzicht in de farmacologie bij stoornissen in het alcoholgebruik
  •kent u farmacologische behandelingen van stoornissen in het alcoholgebruik bij ouderen
  •bent u geïnformeerd over off label behandelingen, toegepast bij stoornissen in het alcoholgebruik
  •bent u in staat om een weloverwogen keuze te maken aangaande farmacotherapie
  •de toegevoegde waarde van een leeftijdsspecifieke herstelgroep naast of in plaats van behandeling
  •hoe een herstelgroep ouderen vorm kan krijgen, wat de rol van facilitator is en waarom deze rol is gekozen voor zowel ervaringswerker als zorgprofessional
  •vergroten van inzicht in cognitieve schade door alcoholgebruik bij 55+ers.
  •Kennis opdoen over specifieke schadebeelden en factoren die detectie kunnen bemoeilijk en differentiaal diagnostische overwegingen.

  lees meer
 • Mini symposium – ROOKVRIJE (Verslavings-)Zorg!

  23 maart 2018, Amersfoort – Observant
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd
 • Symposium zorgstandaarden verslaving

  05 april 2018, Zaalverhuur7 Utrecht
  In behandeling

  Het ochtendsymposium staat in het teken van vernieuwing in de verslavingszorg en zorginnovatie. De beweging redesigning psychiatry is visionair en de presentatie heeft als doel om mensen te enthousiasmeren voor betere zorg en hen te inspireren om dit te verwezenlijken. De tweede lezing heeft als doel inzicht te geven in de mechanismen van comorbiditeit en verslaving en wat dit betekent voor behandeling.

  Het middagsymposium heeft als doel de nieuwe zorgstandaarden verslaving te presenteren. Diverse actuele zaken worden uitgelicht zoals:

  1. Herstelondersteunende langdurige zorg en behandeling van opiaatverslaving:

  -ZS Opiaatverslaving in vogelvlucht (onderzoeksperspectief): kennis van de aanbevelingen gericht op herstel, participatie en re-integratie bij mensen met opiaatverslaving. En ook inzicht in de ontwikkelingen in de langdurige GGz op dit gebied (bv. Herstel voor Iedereen, ART initiatief, EPA taskforces met gemeenten en ZV).
  -Wat betekent deze ZS voor de zorg vanuit cliëntperspectief: inzicht in de betekenis van de ZS voor cliënten en welke prioriteiten en accenten vanuit dat perspectief extra belangrijk zijn.
  -Wat is de betekenis van de ZS voor de huidige behandeling (vanuit perspectief van een professional/behandelaar): inzicht in de betekenis van de ZS voor de huidige praktijk in de zorg voor mensen met een opiaatverslaving. Ook wat de mogelijke knelpunten zijn en wat welke oplossingsrichtingen daarvoor mogelijk te vinden zijn.

  2. De Zorgstandaard Alcohol in de praktijk:
  - Hoe de Zorgstandaard Alcohol in de praktijk kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten.
  - De belangrijkste vernieuwingen uit de zorgstandaard toelichten en een verbinding maken met de consequenties voor de zorg.
  - Betekenis van de zorgstandaard alcohol voor cliënten en naasten.

  3. Het belang van regionale zorgnetwerken bij de toepassing van zorgstandaarden:
  - Hoe kan de samenwerking tussen huisartsen, ggz en verslavingszorg in regionale netwerken worden vormgegeven
  - Wat zijn lessen uit de implementatie van andere landelijke kwaliteitsinstrumenten op lokaal en regionaal niveau.
  - Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten in deze regionale zorgnetwerken.

  4. De nieuwe Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs:
  - Overbrengen van de belangrijkste aanbevelingen uit de MDR Drugs met aandacht voor de rol van herstel in de MDR;
  - Via uitwisselen van kennis en ervaring over CM tussen zorgverleners en cliënten/ ervaringsdeskundigen inzicht krijgen in manieren om knelpunten of praktische bezwaren bij toepassing ervan te overbruggen.
  Inzichten:
  - Inzicht krijgen in mogelijke praktische knelpunten bij de implementatie van Contingentie management, zowel vanuit het perspectief van de behandelaar als de cliënt
  - Inzicht krijgen in oplossingen voor deze knelpunten en manieren om de werkwijze te integreren in een behandeltraject.
  - Kennis opdoen over het belang van (goede) toepassing van deze effectieve interventie

  lees meer
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 12 april 2018

  12 april 2018, Rotterdam
  In behandeling

  Programma verschijnt binnenkort

  lees meer
 • Refereerochtend 17 april 2018

  17 april 2018, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;

  09.00 – 09.50 uur eerste referaat
  09.50 – 10.40 uur tweede referaat
  10.40 – 11.00 uur Pauze
  11.00 – 11.50 uur derde referaat

  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

  Wilt u uw aanwezigheid per mail melden tot 13 april bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • 3e Nederlandse Harm Reduction Congres

  17 april 2018, Zaalverhuur 7, Utrecht
  In behandeling

  Doel

  Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van harm reduction in Nederland en faciliteert het (formeren van) netwerken rondom dit thema.

  Doelgroep

  Hulpverleners, beleidsadviseurs, onderzoekers, teamleiders, managers en beleidsmakers.

  lees meer
 • Geloof en zingeving in de verslavingszorg – Voor professionals in de verslavingszorg

  19 april 2018,
  Geaccrediteerd

  Waarom is aandacht voor geloof en zingeving zo belangrijk in de verslavingszorg? Hoe kunnen we wetenschappelijke inzichten hierover vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk? Tijdens dit symposium worden de resultaten van internationaal en nationaal onderzoek verbonden met visie op zorg en concrete interventies.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  26 februari 2018 t/m 28 mei 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  07 maart 2018 t/m 29 mei 2018, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • ‘Eetstoornissen’ – Het nieuwe Handboek Eetstoornissen

  06 juni 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

  De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.
  Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: preventie en vroegtijdige signalering, e-health, ervaringsdeskundigheid, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

  lees meer
 • 4e landelijke studiedag Drugs

  07 juni 2018, ARISTO UTRECHT
  In behandeling
 • VVGN zomercongres 14 juni 2018

  14 juni 2018, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Programma verschijnt binnenkort

  lees meer
 • Existentie en zingeving in de GGZ

  14 juni 2018, Janskerk Utrecht
  Geaccrediteerd

  Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.
  De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen.
  De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo?
  Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geïntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model. Echter, de zingevende en existentiële dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling.

  Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer