Achtergrond 1
home / agenda / Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

Symposium ‘Zonder U kunnen wij succes niet spellen’

28 maart 2018

tijd:

15:00

locatie:

Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma afscheidssymposium 15.00 uur Openingswoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

15.10 uur Patrick Knapen

15.35 uur Angela van Dongen & Mirella Ruhl

16.00 uur Arno van Dam

16.25 uur Marc Daemen

16.50 uur Slotwoord door Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

Titel van de eerste presentatie

Door Patrick Knapen, psychiater en afscheidnemend bestuurder GGZ WNB

‘Over specerijen en specialismen: zonder saffraan kan je geen rijstepap maken’

Samenvatting

Kernbegrippen voor de toekomstige gezondheidszorg zijn: positieve gezondheid, Value-based, herstelgericht denken, eigen regie en samen zorgen, samenwerking in ketens en netwerken.

Voor professionals en specialistische organisaties betekent dit een paradigmashift waarin ‘alles zelf en uitputtend bieden’, en de bijbehorende marktgedachte die samenhangt met dit ‘volumedenken’, vervangen wordt door ‘in samenhang maximale meerwaarde creëren door kennis en kunde optimaal te verdelen’, een gedachte die samenhangt met populatiebekostiging. Ingegaan wordt op wat dit betekent voor een GGZ-organisatie als ketenpartner en voor professionals en anderen binnen dit netwerk.

Er wordt kennis genomen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Leerdoel en relevantie

Kennis nemen van de uitgangspunten van Value based Health Care; reflecteren op actuele ontwikkelingen inzake de eigen professionele identiteit in relatie tot de veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke context. Visievorming omtrent de toekomst van de GGZ en de psychiatrie daarin.

Titel van de tweede presentatie

Door Angela van Dongen, ervaringsdeskundige senior bij RVE Residentieel, WMO inloop en Polikliniek & Mirella Ruhl. ervaringsdeskundige bij RVE Residentieel en WMO inloop, Moermontstede en Polikliniek

‘Herstel Centraal’

Samenvatting

Er wordt een herstelverhaal verteld. Een herstelverhaal is een specifieke vorm van het levensverhaal met als plot dat herstel mogelijk is en waarbij het accent ligt op empowerment.

Bij het tweede verhaal wordt verteld over herstel, herstelgerichte zorg (eigen regie, kracht) en de randvoorwaarden voor het implementeren van herstelgerichte zorg, o.a. vanuit richtlijnen vanuit HEE en Phrenos. Het doel van het tweede verhaal is kennis daarover te vergroten maar ook wat ervaringsdeskundigheid is, de rol van ervaringsdeskundige binnen het herstelgericht werken, en binnen GGZ WNB, om zo meer bekendheid te geven over ervaringsdeskundigheid, en begrip te krijgen voor hun werkzaamheden.

Titel van de derde presentatie

Door Arno van Dam, hoofd BZI en regiebehandelaar GGZ WNB

‘Hoog specialistische GGZ voor antisociale mensen’

Samenvatting

De antisociale persoonlijkheidsstoornis is nu vaak een uitsluitingscriterium voor behandeling. Juist door deze mensen wel te behandelen zou de GGZ niet alleen deze mensen maar ook de maatschappij een dienst kunnen bewijzen. Hoe kun je zonder dat er nog geen evidence-based behandelingen bestaan deze mensen toch zinvol behandelen?

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Leerdoel en relevantie

In deze lezing wordt uiteengezet hoe je een wetenschappelijk goed onderbouwde behandeling kunt bieden aan deze doelgroep en wat er voor nodig is om dat op hoog specialistisch niveau te krijgen.

Titel van de vierde presentatie

Door Marc Daemen, Klinisch psycholoog – psychotherapeut en P-opleider GGZ WNB

‘Professionals aan het roer! Over klinisch leiderschap in de GGZ’

Samenvatting

Sinds de invoering van het Kwaliteitsstatuut beschikt elke GGZ instelling over een helder kader dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen regelt. En dit zodanig dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut voorziet in een coördinerende rol voor de regiebehandelaar. Deze professional draagt de verantwoordelijkheid voor het integraliteit van het behandelproces binnen een context van krimpende budgetten en een wijzigend zorgstelsel. Daarnaast is hij/zij voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.

Het volstaat al lang niet meer dat de regiebehandelaar een vakbekwame professional is. Er wordt een beroep gedaan op kennis en inzicht in de context waarin het vaak toch al complexe werk wordt vormgegeven en uitgevoerd. Dit noemt men klinisch leiderschap.

We staan stil bij hoe regiebehandelaars deze taak tot een goed einde kunnen brengen. En welke rol managers en andere zorgverleners in het team daarbij kunnen spelen.

Leerdoel en relevantie

Professionals en managers laten reflecteren over hoe ze kunnen samenwerken om de juiste balans tussen effectiviteit van de behandeling en de kosten te vinden. Regiebehandelaars en andere zorgverleners laten nadenken hoe ze, in overleg met de cliënt en diens naasten, de behandeling kunnen kiezen die passend is bij de persoonlijke doelen van de cliënt.

Voor de huidige GGZ is het een uitdaging om kwaliteit te blijven bieden binnen veranderende financiële en politieke kaders. Klinisch leiderschap is nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden.

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Symposium Kind & Slaap

  05 oktober 2018, Hotel Theater Figi te Zeist
  Overige nascholing

  “Good night, sleep tight”, van normale slaap bij kinderen tot aan veelvoorkomende slaapproblemen en comorbiditeit.

  “Good night, sleep tight”, ofwel “welterusten en slaap lekker” is voor de meeste kinderen voldoende om rustig te kunnen slapen. Een vast bed ritueel, nog een verhaaltje en een kus van een ouder, helpt om slaap te krijgen en binnen een half uur in slaap te vallen. Echter, bij 30% van de kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, treedt een periode van slaapproblemen op: verzet bij het naar bed gaan, ouders die erbij moeten blijven, omdat hun kind anders niet in slaap valt, of onrustige slaap, veel bewegen, dromen en nachtmerries en nachtangsten of heftig snurken. Hoe reageren de meeste ouders op een kind dat niet kan slapen? Hoe zit het met kinderen die ADHD of autisme hebben; slapen die anders? Wat is de niet te negeren invloed van het

  lees meer
 • de Lever van Vet tot Virus

  10 oktober 2018, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  Geaccrediteerd
 • Landelijke Dag Verslavingskunde

  16 oktober 2018, Rijtuigenloods te Amersfoort
  Geaccrediteerd

  Op 16 oktober 2018 wordt vanaf 10.00 uur de eerste Landelijke Dag Verslavingskunde gevierd in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag is voor iedereen die in brede zin betrokken is bij Verslavingskunde Nederland: professionals en cliënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers, politici, naasten en gemeenten.

  Er is een mooi programma samengesteld waar wetenschap & innovatie, storytelling & ervaringsdeskundigheid, muziek & theater elkaar afwisselen rondom het thema 'Verslavingskunde nu en in de toekomst', vooral gericht Herstel.

  lees meer
 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  Geaccrediteerd
 • Paramaribo: Nieuws onder de zon!

  14 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, Hotel Torarica , Paramaribo
  In behandeling

  Tijdens de meerdaagse nascholing ‘Nieuws onder de zon!’ komt aan bod wat comorbiditeit voor de deelnemer en hen patiënten kan betekenen. Middels lezingen en werkgroepen worden ze onder bijgepraat over de laatste inzichten op het gebied van comorbiditeit, en de diagnostiek en behandeling ervan binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deelnemers vergaren kennis over:
  •Transitiepsychiatrie en psychose
  •Comorbiditeit bij kinderen en adolescenten
  •Verslaving en comorbiditeit
  •Depressie en comorbiditeit

  lees meer
 • Omgaan met Cultuurverschillen

  20 oktober 2018, MSP Opleidingen Leiden
  Geaccrediteerd

  In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënten en medewerkers.
  Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen.

  lees meer
 • 2nd World Congress of World Association on Dual Disorder

  25 oktober 2018 t/m 27 oktober 2018, Florance, Italië
  Buitenland

  You may find the preliminary programm and further information about the event on the website:
  https://www.europad.org/wadd/

  lees meer
 • Tabaksverslaving & Longziekten, dubbele diagnose problematiek verdient dubbele diagnose aanpak

  29 oktober 2018, Martini Plaza in Groningen
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing is primair bedoeld voor medische beroepsgroepen in de verslavingszorg en GGZ. De deelnemers krijgen kennis en praktische vaardigheden wat betreft het ontstaan van, en screening, diagnostiek en behandeling van longziekten die gerelateerd zijn aan het roken van tabak en gebruik van andere psychoactieve stoffen. Er wordt verder ingegaan op hoe we de behandeling van verslavingsproblematiek en longziekten kunnen verbeteren door ze parallel te behandelen als 'dubbele diagnose problematiek'.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  03 oktober 2018 t/m 05 november 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • Let’s move! Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ

  07 november 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  De afgelopen jaren is het onderwerp ‘lichamelijke gezondheid en leefstijl’ steeds prominenter op de agenda van de GGZ komen te staan. Er zijn de afgelopen jaren landelijke multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden verschenen rond de onderwerpen somatische screening, co-morbiditeit en leefstijlbevordering in de GGZ. Er zijn tal van initiatieven op landelijk, maar vooral op lokaal niveau van start gegaan om te zorgen voor een betere lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening. Toch is het niet zo eenvoudig! Te midden van de hectiek van de alledaagse zorg en behandeling lijkt de ruimte soms beperkt om doelgericht aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Voor professionals zijn de onderwerpen somatiek en leefstijl relatief nieuw, waarbij het lastig is om deze in de dagelijkse praktijk van hulpverlening handen en voeten te geven. Het vereist nieuwe vaardigheden om samen met de cliënt te werken aan een betere lichamelijke gezondheid.

  Maar cijfers liegen niet. Met een sterk verhoogd risico op een veelheid aan lichamelijke aandoeningen en een verkorte levensverwachting tot wel 25 jaar bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, is de noodzaak tot het bieden van integrale zorg en behandeling – met aandacht voor soma én psyche – een absolute noodzaak. Hierbij gaat het niet alleen over preventie en behandeling gericht op de cliënt, maar ook hoe we als professionals een gezondheidsbevorderende cultuur in de GGZ kunnen realiseren. Practice what you preach … en goed voorbeeld doet goed volgen!

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  12 november 2018, Schagen
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

  29 november 2018, Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen
  Geaccrediteerd

  NISPA-dag 2018: "De nieuwe standaarden" is een jaarlijks congres van het NISPA.

  Tijdens dit congres worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslavingszorg en state of the art behandelingen gepresenteerd.

  Na afloop van het congres is de deelnemer op de hoogte van:
  - de laatste ontwikkelingen van NISPA gebonden onderzoek op het gebied van verslavingszorg
  - de laatste evidentie en behandeling op het gebied van comorbiditeit tussen verslaving en ADHD
  - de laatste ontwikkelingen op het gebied van aangepaste behandelprotocollen en ontwikkelde methodieken voor middelenmisbruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  - actuele ontwikkelingen rondom de verslavingsproblematiek onder collega's binnen de hulpverlening

  Na afloop van het congres heeft de deelnemer gedurende workshops intensief kennis gemaakt en heeft vaardigheden geoefend met betrekking tot verslavingsbehandeling en/of professioneel handelen in meerdere workshops over schematherapie, palliatieve zorg, het totstandkoming en vormgeving van de zorgstandaard alcohol, ouderschap en verslaving, en terugvalmanagement bij GHB afhankelijkheid.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  Geaccrediteerd

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer