Achtergrond 2
home / Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

AGENDA LEDENVERGADERING 9 maart 2017 van 18:30 – 21:00  uur (besloten)

 1. Opening
 2. Conceptnotulen
  a. Concept notulen jaarvergadering 17 maart 2016
  b. Concept notulen extra vergadering 6 april 2016 
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Kascommissie/ financieel verslag / begroting 2017
 5. Benoeming nieuwe kascommissie
 6. Jaarverslag 2016/Jaarplan 2017
 7. Décharge bestuur
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden / herkiesbare bestuursleden: statutair is de zittingstermijn 3 jaar
  Voordracht van het bestuur om in het bestuur te benoemen: Ad van Hoek, Rouhollah Qurishi en Wilco Sliedrecht. Op grond hiervan is Ad van Hoek, Rouhollah Qurishi en Wilco Sliedrecht aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld.
 9. Herregistratie Verslavingsarts KNMG
  a. Intercollegiale toetsing
  b. Kwaliteitsvisitatie
 10. In stemming brengen van het voorstel om Wim van den Brink, Ben van de Wetering en Han Luijkx te benoemen als ereleden.
 11. Geerlingsprijs 2018
 12. Symposia
  a. Behoefte filmopnames VVGN symposia tijdens ALV onder de leden vragen
  b. Presentielijst symposia
 13. Wat verder ter tafel komt

Locatie

AMC Amsterdam, Costerzaal

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam-Zuidoost