Achtergrond 4
home /Nascholing / (her)registratie

(her)registratie

Onderstaande uitgangspunten zijn besloten in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering VVGN van 18 september 2014.

Om na vijf jaar opnieuw geregistreerd te kunnen worden, moet een Verslavingsarts KNMG aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • minimaal 200 uren behaald hebben in nascholing
 • in een periode van vijf jaar gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam geweest zijn in het specialisme (en tenminste drie jaar in die vijf jaar daadwerkelijk werkzaam zijn geweest). Maak gebruik van een werkgeversverklaring om dit aan te tonen.
 • een bepaald minimum aantal uren behaald hebben aan nascholing binnen het eigen vakgebied (d.w.z.: geaccrediteerd door de wetenschappelijke beroepsvereniging, VVGN)
 • een bepaald aantal uren behaald hebben met Intercollegiale Toetsing (ICT)
 • een aantal uren kan behaald worden buiten het eigen specialisme
 • eveneens kan een aantal uren behaald worden door overige individuele deskundigheid bevorderende activiteiten.

De verdeling van de 200 uren is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVGN als volgt goedgekeurd:

 • Geaccrediteerde nascholing binnen het eigen specialisme: tenminste 80 urenGeaccrediteerde nascholing buiten het eigen specialisme: ten hoogste 50 uren
 • Intercollegiale Toetsing: tenminste 40 en ten hoogste 50 uren
 • Overige deskundigheid bevorderende activiteiten (zie onder): tenminste 20 uren
 • PM: deelname visitatie c.q. kwaliteitsvisitatie

De VVGN sluit zich wat betreft de overige individuele deskundigheid bevorderende activiteiten aan bij de Harmonisatierichtlijn voor puntentoekenning (KNMG, Accreditatieoverleg van wetenschappelijke verenigingen, ingaand 2010).
Ook sluit de VVGN zich aan bij de regeling waarbij maximaal 25% van het totaal te behalen aantal uren (50) buiten het eigen specialisme behaald kan worden.

Individuele/overige deskundigheid bevorderende activiteiten
E-learning (format moet geaccrediteerd zijn door ABFE)

 • 1 klokuur is 1 accreditatie-uur;
 • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect);
 • een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
 • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet leden);
 • een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
 • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatie-uren van de deelnemers in GAIA.

Auteurschap
De publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat in het artikel tenminste is opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/ beschouwing;
het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed);
aan de auteur(s) worden forfaitair uren toegekend: eerste auteur: 10 uren, tweede auteur: 5 uren, derde en verdere auteurs: 2 uren;
de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan van de tijdschriftpagina’s met het betreffende artikel, waaruit blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel (mede) door de arts is gepubliceerd. Tevens dient uit de gescande tijdschriftpagina’s te blijken op hoeveel accreditatie-uren de arts recht heeft.

Voordracht
De voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de RGS;
Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt (veelal een PowerPointpresentatie). Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding beloond. Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet. Een voordracht tijdens een workshop afhankelijk van de inhoud.
Per voordracht ontvangt de arts forfaitair 3 uren; als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor in totaal toch niet meer dan 3 accreditatie-uren worden behaald (ook niet als de bijeenkomst zich over meerdere dagen uitstrekt);
voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts eenmaal uren worden verkregen; als een arts zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de accreditatie-uren als deelnemer, als de accreditatie-uren als spreker;
de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (locatie) en wanneer (datum) de voordracht gehouden is; de arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een Nederlandse bijeenkomst is het in dit verband voldoende om het GAIA id-nummer (identificatienummer) van de scholing in GAIA te vermelden;

Eigen promotie
Een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen discussie ontstaat over de vakinhoudelijke relevantie;
40 uur na afronding van de promotie ongeacht het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook musicologie)
De 40 uur wordt toegekend op de datum van de promotie.

Deelname aan richtlijncommissie
Deelname aan een commissie die een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld wordt beloond met accreditatie-uren. Hieronder vallen niet deelname aan een klankbordgroep of commentaarronde e.d. Als richtlijn geldt forfaitair 10 uren.

(Afwijkend van harmonisatierichtlijn)
Begeleiding van AIOS verslavingsgeneeskunde
Voor de erkende opleider worden aan de hand van een document waaruit blijkt in welke periode tenminste één aios, door de betreffende profielarts werd begeleid, per jaar gemiddeld twee punten toegekend.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de KNMG.