Achtergrond 2
home /Vereniging / Geerlingsprijs

Geerlingsprijs

Prijs ingesteld door VVGN ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek in de verslavingsgeneeskunde.

De prijs ter grootte van € 2.500 wordt toegekend aan een verslavingsarts KNMG, die actief is op het gebied van verslavingsgeneeskunde door publicaties, onderzoek en het ontwikkelen of het uitdragen en implementeren van nieuwe behandelingen.

De verslavingsarts KNMG moet lid zijn van de VVGN en worden voorgedragen door een lid ( of een erelid). Hij moet een of meer publicaties hebben ( of een artikel dat geaccepteerd is voor publicatie) in de 12 maanden voorafgaand aan de deadline.

Publicatie moeten hebben plaats gevonden in een wetenschappelijk tijdschrift, dat voorkomt in de index Medicus/MEDLINE, Embase/Excerpta Medica en/of op de lijst van DOAJ (directory of Open Access Journals).

Voordracht kan plaats vinden tot een ½ jaar voor de volgende ALV (uiterlijk 1 augustus). De voordracht moet vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving in het profielregister Verslavingsgeneeskunde, CV en lijst van publicaties.

Allereerst zal bekeken worden of de voordracht voldoet aan bovenstaande criteria, waarna de inzending als de controle positief is, voorgelegd zal worden aan een 3 koppige jury.

De prijs wordt ten hoogste 1 x per 2 jaar uitgereikt en of de prijs wordt toegekend, is afhankelijk van de beoordeling van de jury voor de Geerlingsprijs

De prijs wordt toegekend als erkenning voor de inzet van de verslavingsarts KNMG voor wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de verslavingsgeneeskunde. De geldprijs kan ter besteding aangewend worden voor na-/bijscholingen kan maar eenmaal per persoon worden toegekend.

Voordrachten voor de prijs kunnen gezonden worden naar info@vvgn.nl.