Achtergrond 3
home /Werkgroepen / Commissie Kwaliteitsevaluatie

Commissie Kwaliteitsevaluatie

 

Samenstelling: Ad van Hoek, Machteld Tissing, Michel Wolters en Ronald Eschweiler

 

Taken en verantwoordelijkheden van CKV:

 • Het (verder) ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het VVGN-kwaliteitsevaluatietiemodel, met inbegrip van het instrumentarium.
 • Het (conform hoofdstuk 8 Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN) onderzoeken van suggesties en afhandelen van klachten met betrekking tot zowel inhoudelijke als procedurele aspecten, voor zover die geen onderdeel zijn van een geschil op individueel niveau. Uit de behandeling van klachten zal lering getrokken worden om te komen tot verdere verbetering van het kwaliteitsevaluatiemodel.
 • Het voorbereiden van de besluitvorming door het Bestuur van de VVGN verband houdend met kwaliteitsevaluatie.
 • Ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd
 • Jaarlijks voor 31 december vaststellen van een set van kwaliteitsevaluatie-instrumenten t.b.v. evaluatietrajecten in het volgende kalenderjaar.
 • Het toezien op de KE-procedure en de naleving van het KE-reglement.
 • Voorstel maken van kosten van KE-proces (jaarlijkse kosten, visitatiekosten) en voorleggen aan het Bestuur van VVGN ter goedkeuring.
 • Er is een onkostenvergoeding voor de visitatoren ingesteld t.b.v. de visitatie van de KE-groepen. Declaratie loopt via het secretariaat/penningmeester.

 

Doel 

 • Het (verder) ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het VVGN-kwaliteitsevaluatietiemodel, met inbegrip van het instrumentarium.
 • Het (conform hoofdstuk 8 Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN) onderzoeken van suggesties en afhandelen van klachten met betrekking tot zowel inhoudelijke als procedurele aspecten, voor zover die geen onderdeel zijn van een geschil op individueel niveau. Uit de behandeling van klachten zal lering getrokken worden om te komen tot verdere verbetering van het kwaliteitsevaluatiemodel.
 • Het voorbereiden van de besluitvorming door het Bestuur van de VVGN verband houdend met kwaliteitsevaluatie.

 

Mandaat

CKV opereert zelfstandig binnen de taken vastgelegd in het Regelement Kwaliteitsevaluatie VVGN.