Achtergrond 1
home /Kwaliteit / (her)registratie

(her)registratie

Als verslavingsarts KNMG gelden voor u de volgende eisen voor herregistratie om te voldoen:

– In de voorafgaande vijf jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week hebben gewerkt in het profiel verslavingsgeneeskunde.

– In de voorafgaande vijf jaar minimaal hebben deelgenomen aan 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten.

– Evaluatie van het individueel functioneren. Dat houdt in dat u eens in de vijf jaar een individueel gesprek met een evaluator voert, een persoonlijk ontwikkelplan opstelt en jaarlijks een zelfevaluatie over het eigen functioneren uitvoert.

– Externe kwaliteitsevaluatie. Dat houdt in dat u eens in de vijf jaar deelneemt aan kwaliteitsevaluatie in groepsverband.

– Intercollegiale Toetsing (ICT en intervisie)

Een groot aantal specialismen en profielen past deze nieuwe instrumenten al toe, vaak met een andere benaming. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is bezig met het ontwikkelen van deze instrumenten. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van andere terminologie en tevens is de invulling van de evaluaties en de uitvoering nog in ontwikkeling.

Uw herregistratie-aanvraag

Met ingang van 2020 controleert de RGS op deze nieuwe voorwaarden voor herregistratie. Dat betekent dat de RGS in uw GAIA-dossier nagaat of u heeft deelgenomen aan evaluatie van het individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. De RGS kijkt alleen of u heeft deelgenomen; zij ziet en beoordeelt niet de inhoud van de evaluaties. Als u niet heeft kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties, maar wel heeft voldaan aan de overige voorwaarden, dan wordt u eenmalig geherregistreerd voor 2,5 jaar. Zo krijgt u de tijd om alsnog deel te nemen aan deze evaluaties en om aan alle voorwaarden te voldoen.

Specifieke situaties

Het kan zijn dat u vanwege bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties. De RGS maakt dan de individuele afweging of u had kunnen deelnemen.

In het buitenland is er voor verslavingsartsen KNMG vooralsnog geen mogelijkheid om deel te nemen aan de Nederlandse evaluatiesystemen. Het CGS heeft het voornemen om in de regels op te nemen dat als u alleen in het buitenland uw beroep uitoefent de RGS niet nagaat of u heeft deelgenomen. Zodra u weer in Nederland uw beroep uitoefent dient u aan de evaluaties deel te nemen.

Uitgangspunten besloten tijdens ALV VVGN

Om na vijf jaar opnieuw geregistreerd te kunnen worden, moet een Verslavingsarts KNMG aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • minimaal 200 uren behaald hebben in nascholing
  • in een periode van vijf jaar gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam geweest zijn in het specialisme (en tenminste drie jaar in die vijf jaar daadwerkelijk werkzaam zijn geweest). Maak gebruik van een werkgeversverklaring om dit aan te tonen.
  • een bepaald minimum aantal uren behaald hebben aan nascholing binnen het eigen vakgebied (d.w.z.: geaccrediteerd door de wetenschappelijke beroepsvereniging VVGN en het Accreditatie Bureau Algemene¬†Nascholing¬†(ABAN)).
  • Intercollegiale Toetsing (ICT) minimaal 8 uur per jaar, verdeeld in minimaal 3 periodieke bijeenkomsten, moet als minimum gezien worden om aan basis kwaliteitseisen te voldoen. Voor periode van 5 jaar is er wel een maximum van 40 uren.
  • een aantal uren kan behaald worden buiten het eigen specialisme
  • eveneens kan een aantal uren behaald worden door overige individuele deskundigheid bevorderende activiteiten.

De verdeling van de 200 uren is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVGN als volgt goedgekeurd:

  • Geaccrediteerde nascholing binnen het eigen specialisme: tenminste 80 uren Geaccrediteerde nascholing buiten het eigen specialisme: ten hoogste 50 uren
  • Intercollegiale Toetsing: maximaal 40 uren
  • Overige deskundigheid bevorderende activiteiten <klik hier>
  • PM: deelname visitatie c.q. kwaliteitsevaluatie

De VVGN sluit zich aan bij de regeling waarbij maximaal 25% van het totaal te behalen aantal uren (50) buiten het eigen specialisme behaald kan worden.