Achtergrond 4
home /Kwaliteit / Kwaliteitsevaluatie

Kwaliteitsevaluatie

Inloggen VVGN Kwaliteitsevaluatie

Verslavingsartsen KNMG ontwikkelen continu het eigen professionele functioneren. Zij steunen elkaar hierbij als beroepsgenoten. Reflectie en samenwerking leiden tot kwaliteitsverbetering. De VVGN biedt daartoe de structuur en technische ondersteuning. 

In ons dagelijks werk als verslavingsarts is het veelal heel druk. We zijn druk met patiëntenzorg, druk met administratie, crisissen en alles is belangrijk. Daardoor lopen we het risico dat onze persoonlijke ontwikkeling onderop de prioriteitenstapel ligt en blijft liggen. De kwaliteitsevaluatie helpt om in ieder geval jaarlijks toch even stil te staan bij je persoonlijke ontwikkeldoelen.” 

Net als alle andere geneeskundige specialisten en profielartsen is de verslavingsarts verplicht zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). De KNMG heeft met de instelling van het profielregister Verslavingsgeneeskunde de eisen geformuleerd voor de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de zorg, die door verslavingsartsen geboden wordt en waarvoor herregistratie kan plaatsvinden.

In 2016 zijn de nieuwe herregistratie-eisen vastgesteld door de RGS. Per 1 januari 2020 zijn deze ingegaan. Hierover heeft de KNMG  de beroepsgroep geïnformeerd in 2019: (2019: Informatiebrief herregistratie 2020 & 20212019: Informatiebrief herregistratie 2022-2024).

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de vijf jaar direct voorafgaande aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan een aantal eisen. De verslavingsarts heeft:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend
  • in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten
  • deelgenomen aan de kwaliteitsevaluatie van de VVGN.

In het Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN is de procedure vastgelegd. Deze is vastgesteld door de leden van de VVGN in de ALV van september 2019.

Aanmelden KE-groep

Het evaluatieproces vindt plaats binnen KE-groepen van 4 à 5 verslavingsartsen. Het advies van de VVGN is: stel jouw KE-groep samen vanuit de bestaande intercollegiale toetsings (ICT) groep. Voor de praktijk is er een Handleiding Kwaliteitsevaluatie 2.1 gemaakt om de evaluatiecyclus goed te kunnen doorlopen.

“Advies: stel de KE-groep samen vanuit een bestaande ICT-groep”

Uit de KE-groep zal één van hen de contactpersoon zijn om alle 4 of 5 verslavingsartsen aan te melden via het Aanmeldingsformulier Kwaliteitsevaluatie VVGN. Het is van belang dat verslavingsartsen KNMG zich aanmelden bij de vereniging, zodat de Kwaliteitsevaluatiegroepen geformeerd worden en de jaarlijkse evaluatiecyclus van start kan gaan. Voor vragen kunt u een mail sturen naar: kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl.

Kosten & ledenkorting

De Commissie Kwaliteitsevaluatie VVGN (CKV) is verantwoordelijk voor de kwaliteitsevaluatie. De vereniging brengt hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen.
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het kwaliteitsevaluatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit CKV (projectleider, ondersteuning).
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Paragin).
VVGN leden niet-leden
Jaarlijks kosten abonnement € 107,50 € 210,50
Visitatiekosten € 509,00 € 509,00
2024 prijzen zijn inclusief BTW

Visitatoren

Onmisbaar voor het traject van gezamenlijke kwaliteitsverbetering, zijn de collega’s die als visitator optreden bij de KE-groepenZij ontdekken steeds meer wat verslavingsartsen aan de KE hebben. Wat gebeurt er volgens hen eigenlijk zoal tijdens een visitatie? 

We merkten in de visitatie dat enkele collega-verslavingsartsen een zeer ambitieus POP hadden opgesteld met (te) veel leerdoelen. In de visitatie konden we de collega helpen om hun POP slimmer en meer haalbaar te maken. Het was een opluchting dat de visitatie niet een strenge toets, maar juist ook een helpende hand kan zijn.” 

Tamara Schoof-Beelen, verslavingsarts KNMG bij Connection GGZ
Visitator Kwaliteitsevaluatie 

<CHECKLIST VISITATIE>

Accreditatiepunten

Voor het doorlopen van het kwaliteitsevaluatietraject krijgt de verslavingsarts KNMG in totaal (per periode van herregistratie) 25 accreditatiepunten toegekend. Na succesvolle afronding van de visitatie én invullen van de evaluatievragenlijst worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Geschillencommissie

Deze commissie is door het bestuur van de VVGN in het leven geroepen om leden de gelegenheid van beroep te geven bij geschillen in het kader van het reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN en Algemene Voorwaarden Accreditatie Overleg en deze zo door een onafhankelijke commissie te kunnen laten behandelen.

De commissie zal dus geschillen behandelen in het kader van het Kwaliteitsevaluatietraject en beroepen tegen beslissingen van de accreditatiecommissie. Ondanks het feit dat de procedures van de twee reglementen verschillend van aard zijn, is besloten om ze vanwege praktische overwegingen in één commissie onder te brengen.

Procedure VVGN Geschillencommissie