Achtergrond 4
home /Vereniging / Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

 

AGENDA LEDENVERGADERING 

Datum: 9 maart 2022 van 19:00 – 20:30 uur Ledenvergadering (besloten)

Locatie: Schola Medica, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Zaal: 1.10 + 1.11

 

1. Opening

2. Conceptnotulen

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Kascommissie/ financieel verslag

5. Benoeming nieuwe kascommissie

6. Jaarverslag 2021/Jaarplan 2022/Begroting 2022 <bijlage>
(in stemming brengen)

7. Décharge bestuur

8. Huishoudelijk Reglement <bijlage> (in stemming brengen)

9. Benoeming nieuwe bestuursleden / herkiesbare bestuursleden: statutair is de zittingstermijn 3 jaar
Op grond hiervan is de heer Vossenberg aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Voordracht van het bestuur om in het bestuur te benoemen: Peter Vossenberg, Annemarie Noordeloos en Thomas Knuijver (in stemming brengen)

10. Verslag van de enquête Verslavingsarts KNMG tijdens de pandemie

11. Stichting tot bevordering van wetenschap onderzoek in de verslavingsgeneeskunde

12.Wat verder ter tafel komt