Achtergrond 2
home /Werkgroepen / kwaliteitsevaluatie

kwaliteitsevaluatie

De profielregistratie heeft eisen rondom de handhaving en bevordering van de kwaliteiten met zich meegebracht in de vorm van de herregistratie.

In de ledenvergadering is gekozen voor een kwalitatieve aanpak gericht op de positie van de Verslavingsarts KNMG en de toekomst.

De VVGN heeft een werkgroep samengesteld om de kwaliteitsvisitatie voor de Verslavingsarts te ontwikkelen en te implementeren.

Kwaliteitsvisitatie voor herregistratie 2018 en 2019

Zoals eerder gemeld heeft het bestuur de vraag voorgelegd aan de Commissie Geneeskundige Specialisten om bij moment van herregistratie van de verslavingsartsen KNMG in 2018 en 2019 af te zien van de herregistratie-eis, dat zij moeten hebben deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie (bolletjes 3 in GAIA), omdat de vereniging nog geen lopende procedure daarvoor heeft.

Het bestuur van de CGS heeft het voorstel van het bestuur van de VVGN overgenomen om de artsen, die zich moeten herregistreren in 2018 en 2019 vrij te stellen van de eis deelgenomen te hebben aan de kwaliteitsvisitatie. Wel moeten de artsen, die zich moeten herregistreren in 2020 aan de dan geldende eisen voldoen.

Het kan zijn dat GAIA-meldingen afgeeft om u er op te wijzen dat nog niet voldaan is aan de eis van kwaliteitsvisitatie. Deze worden automatisch gegenereerd en wij hebben nu nog geen inzicht in hoeverre het besluit van de CGS zichtbaar wordt in GAIA.

In 2016 zijn de nieuwe herregistratie-eisen door de CGS vastgesteld. Dit betekent dat in 2020 deze eisen van kracht worden.

De volledige tekst van de regelgeving kunt u lezen op www.knmg.nl onder “”Herregistratie/hoe werkt””.

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar direct voorafgaande aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten
  • in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen
  • aan externe kwaliteitsvisitatie heeft deelgenomen.

De laatste 2 eisen zijn veranderd t.o.v. de oude eisen. Het zijn deze twee elementen, die het bestuur nu verder moet gaan uitwerken. Bij de nieuw op te zetten procedure kunnen de ICT groepen een belangrijke rol gaan spelen. Het is daarom ook van belang dat iedere verslavingsarts KNMG bij een ICT-groep aangesloten is.

Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen in dit proces, dat tot een duidelijke procedure moet leiden in 2019, omdat degene, die in zich 2020 moeten herregistreren, deze doorlopen moeten hebben.